EURO FINANCE CONSULTING
 

Komplexní administrace dotačních projektů

1 Zpracování žádosti o dotaci

Zajistíme vše potřebné, abyste mohli požádat o dotaci na podporu vašeho investičního záměru. Navrhneme nejvhodnější dotační titul, prověříme soulad vašeho investičního záměru s jeho podmínkami a v případě potřeby navrhneme úpravy. Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci a zajistíme splnění formálních požadavků.

Služba zahrnuje:

 • Výběr vhodného dotačního programu ze zdrojů EU nebo ČR.
 • Analýzu efektivnosti vybraného modelu spolufinancování ze zdrojů EU včetně analýzy externích a interních rizik a analýzy udržitelnosti projektu.
 • Nastavení projektu z hlediska podporovaných aktivit dotačního programu.
 • Sestavení rozpočtu a identifikaci způsobilých výdajů dotačního projektu, plán čerpání dotací, návrh členění projektu do etap.  
 • Konzultaci záměru u poskytovatele dotace.
 • Spolupráci s dalšími subjekty při přípravě záměru - projektanti, energetičtí auditoři apod.
 • Vypracování formuláře žádosti o dotaci a povinných příloh - studie proveditelnosti nebo podnikatelského záměru, finanční a ekonomické analýzy projektu, analýzy rizik a dalších dokumentů vyžadovaných dotačním programem (mimo odborné přílohy a právní dokumenty).
 • Kompletaci a naplnění formálních náležitostí žádosti o dotaci.
 • Přípravu k odevzdání žádosti o dotaci v termínu daném v příslušné výzvě.
 • Komunikaci s poskytovatelem dotace v průběhu hodnocení žádosti.

2 Zpracování výběrového řízení

Výběrové řízení je povinnou součástí administrace podpořených projektů. Vybereme správnou metodu a formu výběrového řízení, vypracujeme veškerou potřebnou dokumentaci v souladu s pravidly poskytovatele dotace popřípadě podle příslušných právních předpisů. Zajistíme sledování a optimalizaci procesů od vyhlášení výběrového řízení až po podpis smlouvy s vítězným uchazečem.

Služba zahrnuje:

 • Zpracování textu zadávací a kvalifikační dokumentace (vyjma technického zadání a návrhu smlouvy), zpracování formuláře „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“.
 • Konzultaci výběrového řízení a komunikace s poskytovatelem dotace.
 • Přípravu a zpracování dodatečných informací uchazečům (ve spolupráci se zadavatelem).
 • Administraci jmenování členů a náhradníků hodnotící komise (popř. jiných komisí), organizační zajištění všech jednání, zpracování veškerých potřebných podkladů pro jednání.
 • Přípravu a zajištění otevírání obálek včetně vypracování protokolu.
 • Posouzení kvalifikace uchazečů včetně vypracování protokolu, případně zpracování formuláře rozhodnutí o vyloučení uchazečů.
 • Posouzení a hodnocení nabídek včetně vypracování protokolu, případně zpracování výzev k doplnění a objasnění nabídek.
 • Administraci spojenou s uzavřením výběrového řízení (protokoly a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, formulář rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, případně formulář rozhodnutí o vyloučení uchazeče včetně odůvodnění či formulář rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení, dále příslušný formulář k zadání zakázky a zpracování písemné zprávy zadavatele).
 • Kompletaci veškeré dokumentace výběrového řízení a její předání poskytovateli dotace ke kontrole.

3 Implementace projektu

Kromě výběrového řízení zajistíme i veškerou další administraci vašeho projektu. Zajistíme naplnění všech podmínek dotačního programu během realizace i doby udržitelnosti. Pomůžeme vám tak vyhnout se sankcím ze strany poskytovatele dotace.

Služba zahrnuje:

 • Uzavření smluvních dokumentů s poskytovatelem dotace, schválení měřitelných indikátorů projektu a rozpočtu projektu.
 • Dohled nad plněním veškerých povinností příjemce dotace.
 • Zpracovaní pravidelných monitorovacích zpráv (v době realizace i v době udržitelnosti).
 • Zpracování žádosti o případné změny projektu.
 • Zpracovaní žádostí o platbu (etapových i konečných) nebo refundaci vynaložených nákladů.
 • Administrativní ukončení projektu, kompletaci veškeré dokumentace k archivaci.
 • Přípravu a účast na kontrolách dotačního projektu.