EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy IROP 16. 10. 2018

 

 

IROP 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​
 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.​

 

IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční

Výzva: 81 (bez SVL), 82 v SVL, kolová

Příjem žádostí: 28. 6. – 29. 11. 2018
Alokace výzvy: 81. výzva 176 470 588 Kč 82. výzva 411 764 706 Kč
Aktivity a výdaje: domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy, nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Vhodní žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

75. výzva - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

Příjem žádostí: 13. 7. 2017 - 15. 7. 2020
Alokace: 500 mil. Kč.
Aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s dušením onemocněním; zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic. 

 

IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.
 

IROP 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Energetické úspory v bytových domech III, 78. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 2. 02. 2018 – 29. 11. 2019
Alokace výzvy: 3,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní zateplení bytových domů včetně výměny zdroje, instalace OZE, hlavní aktivity projektu min. 85 % způsobilých výdajů: stavební práce, technologie.
Vhodní žadatelé: vlastníci bytových domů, kromě FO nepodnikajících; společenství vlastníků jednotek; bytová družstva jako správci bytových domů.
Míra podpory: organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 100 %, obce, kraje a jimi zřizované organizace 31,5 nebo 42 % dle typu projektu, ostatní žadatelé 30 nebo 40 % dle typu projektu.
Výše podpory: způsobilé výdaje min. 0,3 mil. Kč, max. 90 mil. Kč.
Stav žádostí: k 12. 7. 2018 podáno 181 žádostí o 387 mil. Kč.

IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

V prioritní ose 3.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.

 

IROP 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie

V prioritní ose 3.3 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.

 

IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do oblastí ITI/IPRÚ/CLLD/MAS.
 

IROP 4.2 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

V prioritní ose 4.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.