EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy IROP 12.7.2018

Přehled plánovaných výzev dle harmonogramu pro rok 2018 ze dne 16. 5. 2018.

Specifický cíl / Název výzvy         Plánovaný        příjem žádostí            Alokace                   
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení    
Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života 09/2018 - 09/2019 536 mil. Kč
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. 10/2018 - 10/2018 212 mil. Kč
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. 10/2018 - 10/2018 494 mil. Kč


 

IROP 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T


42. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI

Aktivity: rekonstrukce, modernizace, výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
Příjem žádostí: od 23. 8. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 4 200 mil. Kč.
Místo realizace: území Pražské, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.

40. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ

Aktivity: rekonstrukce, modernizace, výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
Příjem žádostí: od 29. 7. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 889 mil. Kč.
Místo realizace: území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko - Jablonecké a Zlínské aglomerace.

IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

51. výzva - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ

Aktivity: výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů; zavedení nebo modernizace dopravní telematiky pro veřejnou dopravu; pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a cyklisty. 
Příjem žádostí: od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2019.
Alokace: 2 533 mil. Kč.
Místo realizace: České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.

50. výzva - Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

Aktivity: výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů; zavedení nebo modernizace dopravní telematiky pro veřejnou dopravu; pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu; rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a cyklisty. 
Příjem žádostí: od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2019.
Alokace: 5 912 mil. Kč.
Místo realizace: Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace.

IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

V prioritní ose 1.3 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.
 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

80. výzva - Sociální bydlení v SVL II.

Aktivity: výstavba nových sociálních bytů, pořízení bytů formou výstavby, nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Příjem žádostí: od 14. 6. 2018 do 18. 9. 2018
Alokace: 1,7 mld. Kč

79. výzva - Sociální bydlení II.

Aktivity: výstavba nových sociálních bytů, pořízení bytů formou výstavby, nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Příjem žádostí: od 14. 6. 2018 do 18. 9. 2018
Alokace: 700 mil. Kč


61. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ 

Aktivity: deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center, sociální bydlení. 
Příjem žádostí: od 29. 11. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 850 mil. Kč.
Místo realizace: území Liberce - Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína.

60. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI

Aktivity: deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center, sociální bydlení. 
Příjem žádostí: od 29. 11. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 203 mil. Kč.
Místo realizace: území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-chomutovské aglomerace.


 

IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

82. výzva - Rozvoj sociálních služeb v SVL II.​

Aktivity: nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 
Příjem žádostí: od 28. 6. 2018 do 29. 11. 2018
Alokace:  412 mil. Kč.

81. výzva - Rozvoj sociálních služeb II.​

Aktivity: nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 
Příjem žádostí: od 28. 6. 2018 do 29. 11. 2018
Alokace: 176 mil. Kč.

64. výzva - Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ 

Aktivity: vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Příjem žádostí: od 16. 12. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 33 mil. Kč.
Místo realizace: území aglomerací Liberec, Jablonec nad Nisou a Zlín.

63. výzva - Sociální podnikání - integrované projekty ITI 

Aktivity: vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Příjem žádostí: od 16. 12. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 66,5 mil. Kč.
Místo realizace: území Plzeňské metropolitní oblasti a Ostravské aglomerace.
od 28. 6. 2018 do 29. 11. 2018

IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

75. výzva - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

Aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s dušením onemocněním; zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic. 
Příjem žádostí: od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020
Alokace:  500 mil. Kč.

 

IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

67. výzva - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ 

Aktivity: infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
Příjem žádostí: od 5. 1. 2017 do 31. 10. 2022.
Alokace: 669 mil. Kč.
Místo realizace: území aglomerací vymezených ve schválených IPRÚ Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce - Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína.

66. výzva - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

Aktivity: infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 
Příjem žádostí: od 5. 1. 2017 do 31. 10. 2022.
Alokace: 3 033 mil. Kč.
Místo realizace: území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci.

59. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

Aktivity: stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol.
Příjem žádostí: od 10. 11. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 3 033 mil. Kč.
Místo realizace: území Liberce - Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína.

58. výzva - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

Aktivity: stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol.
Příjem žádostí: od 10. 11. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 3 033 mil. Kč.
Místo realizace: území Pražské a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace. 

IROP 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

78. výzva - Energetické úspory v bytových domech - III. výzva

Aktivity: zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny. 
Příjem žádostí: od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2019.
Alokace: 3 500 mil. Kč

IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví


48. výzva - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI - II. výzva

Aktivity: památky - obnova, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce, budování a digitalizace expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souboru památek; muzea - zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění; knihovny - zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 
Příjem žádostí: od 2. 9. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 348 mil. Kč.

41. výzva - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ

Aktivity: památky - obnova, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce, budování a digitalizace expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souboru památek; muzea - zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění; knihovny - zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. 
Příjem žádostí: od 3. 8. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 348 mil. Kč.
Místo realizace: území aglomerací Karlovy Vary, Zlín, Jihlava.


 

IROP 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

V prioritní ose 3.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.

 

IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

71. výzva - Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance, zařízení na vybavení mobilních komunitních týmů.   
Příjem žádostí: od 5. 4. 2017 do 31. 10. 2022.
Alokace: 190 mil. Kč.

69. výzva - Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Aktivity: pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; stavební úpravy a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.
Příjem žádostí: od 3. 3. 2017 do 31. 10. 2022.
Alokace: 475 mil. Kč.

68. výzva - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Aktivity: infrastruktura pro předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Příjem žádostí: od 3. 2. 2017 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 900 mil. Kč.

65. výzva - Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

Aktivity: vznik nového sociálního podniku, rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. 
Příjem žádostí: od 16. 12. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 950 mil. Kč.

62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Aktivity: deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center, sociální bydlení. 
Příjem žádostí: od 29. 11. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 900 mil. Kč.

55. výzva - Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

Aktivity: revitalizace vybraných památek, zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů. 
Příjem žádostí: od 19. 10. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 428 mil. Kč.

53. výzva - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Aktivity: výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, zavedení nebo modernizace dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší a cyklisty.
Příjem žádostí: od 29. 9. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 1 600 mil. Kč.

45. výzva - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - integrované projekty CLLD

Aktivity: zpracování územních plánů nebo jejich změna, zpracování regulačních plánů, zpracování územních studií.
Příjem žádostí: od 26. 8. 2016 do 31. 10. 2022.
Alokace: 95 mil. Kč.