EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP k 10.1.2022

Otevřené výzvy na rok 2022 podle harmonogramu MŽP z 10.1.2022

Program  Příjem žádostí    Alokace
4.2 Posílit biodiverzitu 20.9.2021 - 3.1.2022 40 mil. Kč
6.1 Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci 5.5.2017 - 31.12.2023 1,235 mld. Kč
6.2 Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu 1.11.2015 - 31.12.2023 45,71 mil. Kč

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

158. výzva, průběžná  - Péče o vzácné druhy, péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Příjem žádostí:  20.9.2021 (9:00) - 3.1.2022 (20:00)
Alokace výzvy: 40 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Realizace opatření v oblasti speciální péče o vzácné biotopy, speciální péče cílené na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť apod.
Vhodní žadatelé: fyzické osoby, podnikatelské subjekty, kraje, obce a města, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO, církve, vysoké školy a školská zařízení a další
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 250 tis. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.

 

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

156. výzva, průběžná - Posílení přirozených funkcí krajiny

Příjem žádostí: 16.8.2021 (9:00) - 30.11.2021 (20:00)
Alokace výzvy: 40 mil. Kč
Aktivity a výdaje: vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)
Vhodní žadatelé: fyzické osoby, podnikatelské subjekty, kraje, obce a města, státní podniky, příspěvkové organizace, NNO, církve, vysoké školy a školská zařízení a další
Míra podpory: Max. 60 % celkových způsobilých výdajů
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje do 50 mil. EUR

 

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň


157. výzva, průběžná - Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Příjem žádostí: 16.8.2021 (9:00) - 30.11.2021 (20:00)
Alokace výzvy: 60 mil. Kč
Aktivity a výdaje: zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
Vhodní žadatelé: kraje, obce, státní podniky, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a další
Míra podpory: Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje: 250 tis. Kč, Max. způsobilé výdaje do 50 mil. EUR

OPŽP 6.1: ZAJISTIT ŘÁDNÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ADMINISTRACI

90. výzva 

Specifický cíl: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Zaměření: technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP.
Žadatelé: řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Alokace: 1,235 mld. Kč.

OPŽP 6.2: ZAJISTIT INFORMOVANOST, PUBLICITU A ABSORPČNÍ KAPACITU

26. výzva

Specifický cíl: Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
Zaměření: plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů
Žadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Alokace: 45,71 mil. Kč