EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 12.7.2018

Očekávané výzvy na rok 2018 podle harmonogramu MŽP ze 22. 9. 2017

Program

Plánované

    vyhlášení     

        Příjem žádostí        Alokace
1.3 Povodňová ochrana intravilánu 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 1 175 mil. Kč
1.4 Preventivní protipovodňová opatření ( Aktivita 1.4.1) 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 57 mil. Kč
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.3 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 287 mil. Kč
3.2 Využití odpadů 1.8.2018 3.9.2018 - 3.12.2018 941 mil. Kč
3.4 Inventarizace a sanace kontaminací 1.10.2018 1.11.2018 - 31.1.2019 494 mil. Kč

OPŽP 1.1: Odpadní vody z komunálních zdrojů

80. výzva 

Specifický cíl: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Zaměření: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod, výstavba modernizace a intenzifikace ČOV.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 4 mil. Kč, ČOV 1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 370 mil. Kč.
Cílové území: ITI Plzeňské metropolitní oblasti, ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

72. výzva 

Specifický cíl: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.
Zaměření: odstraňování příčin nadměrné eutrofizace vod a to zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupecích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 50 mil. Kč 
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 16. 10. 2017 do 18. 9. 2018.
Alokace: 50 mil. Kč.

OPŽP 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

81. výzva

Specifický cíl: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
Zaměření: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
Žadatelé: veřejná sféra, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % matejku veřejnými subjekty
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 3 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů,
příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 30 mil. Kč.
Cílové území: Hradecko-pardubická aglomerace.


 

OPŽP 1.3: Povodňová ochrana intravilánu


113. výzva

Specifický cíl: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.
Zaměření: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenicálu koryt vodních toků a přílehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; obnovení, výstava a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně. 
Žadatelé: veřejná sféra, podnikající fyzické osoby.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,2 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 7. 1. 2019.
Alokace:  1,8 mld. Kč.

82. výzva

Specifický cíl: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.
Zaměření: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenicálu koryt vodních toků a přílehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; obnovení, výstava a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně. 
Žadatelé: veřejná sféra, podnikající fyzické osoby.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,2 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 299 mil. Kč.
Cílové území: Brněnská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast


 

OPŽP 1.4: Preventivní protipovodňová opatření


83. výzva

Specifický cíl: Podpořit preventivní protipovodňová opatření.
Zaměření: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných a výstražných systémů.
Žadatelé: veřejné subjetky.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,2 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %  ze způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2019. 
Alokace: 21 mil. Kč.
Cílové území: Pražská metropolitní oblast.


 

OPŽP 2.2: Snižování emisí

V prioritní ose 2.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.
 

OPŽP 2.3: Systémy pro sledování ovzduší

98. výzva 

Specifický cíl: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovduší a souvislých meteorologických aspektů.
Zaměření: systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, budoucího vývoje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 50 mil. Kč 
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 20. 12. 2018.
Alokace: 100 mil. Kč.

OPŽP 3.1: Prevence vzniku odpadů

103. výzva

Specifický cíl: Prevence vzniku odpadů.
Zaměření: předcházení vzniku komunálních i průmyslových odpadů.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2018 do 31. 7. 2018
Alokace: 500 mil. Kč.

84. výzva

Specifický cíl: Prevence vzniku odpadů.
Zaměření: předcházení vzniku komunálních odpadů (biologicky rozložitelných odpadů, textilního odpadu).
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 30 mil. Kč.
Cílové území: území ITI Olomoucké aglomerace.

OPŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

85. výzva 

Specifický cíl: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
Zaměření: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; pro materiálové využití odpadů; na energetické využití odpadů; pro nakládání s nebezpečnými odpady.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy, nestátní neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, půjčka, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 450 mil. Kč.
Cílové území: území ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Ostravské aglomerace.


 

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

86. výzva 

Specifický cíl: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.
Zaměření: realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, sanace nejváženěji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, vysoké školy.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 6. 1. 2016 do 2. 1. 2019.
Alokace: 200 mil. Kč.
Cílové území: Ústecko-Chomutovská aglomerace.


 

OPŽP 4.1: Chráněná území

106. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018
Alokace: 150 mil. Kč.

31. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: kraje.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 30. 5. 2016 do 7. 1. 2019
Alokace: 250 mil. Kč.

78. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % - 100 % dle aktivity.
Příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 115 mil. Kč.


 

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

110. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: předcházení a minimalizace škod způsobených zvláště chráněnými druhy.
Žadatelé: zemědělští podnikatelé.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 80 %.
Příjem žádostí: od 1. 12. 2017 do 1. 7. 2019
Alokace: 40 mil. Kč.

 

87. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: prevence šíření a omezování výskytu ivazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2020.
Alokace: 45 mil. Kč.


107. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: péče o vzácné druhy a jejich biotopy a péče o vzácná stanoviště, jejich obnova a tvorba.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace: 80 mil. Kč.


 

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

51. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér, regenerace a posílení funkčnosti krajiny, podpora samovolné renaturace vodních toků a niv.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100%.
Příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 7. 1. 2019.
Alokace: 500 mil. Kč.

52. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zpracování plánu ÚSES.
Žadatelé: obce s rozšířenou působností.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 80 - 85 % dle aktivity.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 7. 1. 2019.
Alokace: 30 mil. Kč.

88. výzva - výsadba na nelesní půdě

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: vytváření, regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků, výsadba na nelesní půdě, založení biocenter, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2020.
Alokace:  160mil. Kč.

108. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér, regenerace a posílení funkčnosti krajiny, podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, zlepšování struktury lesů.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace:  400 mil. Kč.


 

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň

109. výzva - posílení biodiverzity v sídlech

Specifický cíl: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Zaměření: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 60 % 
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace: 150 mil. Kč.

OPŽP 5.1: Zateplování veřejných budov

100. výzva

Specifický cíl: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Zaměření: celkové i dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov a výměny zdrojů tepla.
Žadatelé: veřejná sféra
Podpora: dotace.
Míra podpory: 35 - 50 % v závislosti na úsporách, až 70% v případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019.
Alokace: 3 mld. Kč.


 

OPŽP 5.2: Pasivní veřejné budovy

61. výzva

Specifický cíl: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.
Zaměření: podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
Žadatelé: veřejná sféra, vysoké školy, školy.
Podpora: maximální výše dotace 50 mil. Kč, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 30 % ze způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 30. 12. 2019.
Alokace: 500 mil. Kč.

OPŽP 6.1: ZAJISTIT ŘÁDNÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ADMINISTRACI

90. výzva 

Specifický cíl: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Zaměření: technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP.
Žadatelé: řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 5. 5. 2017 do 30. 12. 2023.
Alokace: 1,235 mld. Kč.