EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 3.12.2018

Očekávané výzvy na rok 2019 podle harmonogramu MŽP ze 28. 11. 2018

Program         Příjem žádostí        Alokace
1.1 Snížit množství vypouštného znečištění z komunálních zdrojů (JHM kraj) 7.1.20219 - 31.7.2019 1960 mil. Kč
1.3 Povodňová ochrana intravilánu 4.2.2019 - 13.1.2020 1176 mil. Kč
1.4 Preventivní protipovodňová opatření
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.2
1.4.2019 - 30.9.2019 117 mil. Kč
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.3 1.4.2019 - 3.6.2019  176 mil. Kč
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.3 1.10.2019 - 19.12.2019 176 mil. Kč
2.1. Snížit emise z lokálního vytápění 7.1.2019 - 29.3.2019  3000 mil. Kč
3.1 Prevence vzniku odpadů 1.4.2020 - 30.7.2020  294 mil. Kč
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
       Aktivita 3.2.1, 3.2.3 a 3.2.4 
2.9.2019 - 3.2.2020 588 mil. Kč
       Aktivita 3.2.4 2.9.2019 - 1.9.2020 117 mil. Kč
3.3 Rekultivovat staré skládky  1.3.2019 - 1.7.2019 235 mil. Kč
3.4 Inventarizace a sanace kontaminací 1.8.2019 - 31.10.2019 235 mil. Kč
4.1 Ochrana národně významných chráněných území 4.2.2019 - 13.1.2020 460 mil. Kč
  1.2.2019 - 31.10.2019 82 mil. Kč
4.2 Posílit biodiverzitu 1.2.2019 - 31.10.2019 200 mil. Kč
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 1.2.2019 - 31.10.2019 353 mil. Kč
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 1.2.2019 - 31.10.2019 167 mil. Kč
5.1 Zlepšit energetickou náročnost veřejných budov 1.3.2019 - 3.2.2020 5714 mil. Kč

OPŽP 1.1: Odpadní vody z komunálních zdrojů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

OPŽP 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 1.3: Povodňová ochrana intravilánu

113. výzva

Příjem žádostí: 1. 3. 2018 - 7. 1. 2019
Alokace výzvy: 1,8 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu - zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenicálu koryt vodních toků a přílehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; obnovení, výstava a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně. 
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikající fyzické osoby.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,2 mil. Kč.

 

101. výzva, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce a jejich svazky, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, v.v.i., VŠ, a další.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

OPŽP 1.4: Preventivní protipovodňová opatření

102. výzva, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce a jejich svazky, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, v.v.i., VŠ, a další.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů, opatření budování varovných systémů – 70 %.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

  105. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Vhodní žadatelé: Státní podniky, příspěvkové organizace.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů, opatření budování varovných systémů – 70 %.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

 

OPŽP 2.2: Snižování emisí

V prioritní ose 2.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.
 

OPŽP 2.3: Systémy pro sledování ovzduší

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.
 

OPŽP 3.1: Prevence vzniku odpadů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.
 

OPŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

104. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 (9:00) – 28.2. 2019 (20:00)
Alokace výzvy: 800 mil. Kč
Aktivity a výdaje: 3.2.1 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 3.2.3 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 3.2.4 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, letáky, brožury, webové stránky, propagační videa. zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání. zpracování CBA a analýzy potenciálu produkce odpadů (materiálů)
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, kraje, obce, VŠ, výzkumné organizace atd.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR


  114. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 (9:00) – 2.12. 2019 (20:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: 3.2.2 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů Stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, letáky, brožury, webové stránky, propagační videa. zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání. zpracování CBA a analýzy potenciálu produkce odpadů (materiálů)
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, kraje, obce, VŠ, výzkumné organizace atd.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR

 

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 4.1: Chráněná území

31. výzva - péče o chráněná území

Příjem žádostí: 30. 5. 2016 - 7. 1. 2019
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území; zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Vhodní žadatelé: Kraje
Míra podpory: Až 100 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

 

78. výzva - péče o chráněná území

Příjem žádostí: 9. 1. 2017 - 2. 1. 2019
Alokace výzvy: 115 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Vhodní žadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.
Míra podpory: 85 - 100 % (dle aktivity)
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

 

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

110. výzva

Příjem žádostí: 1. 12. 2017 - 1. 7. 2019
Alokace výzvy: 40 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit biodiverzitu - předcházení a minimalizace škod způsobených zvláště chráněnými druhy.
Vhodní žadatelé: Zemědělští podnikatelé.
Míra podpory: Max. 80 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.

 

87. výzva

Příjem žádostí: 16. 1. 2017 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 45 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit biodiverzitu - prevence šíření a omezování výskytu ivazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.

 

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

51. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Příjem žádostí: 9. 1. 2017 - 7. 1. 2019
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit přirozené funkce krajiny - zprůchodnění migračních bariér, regenerace a posílení funkčnosti krajiny, podpora samovolné renaturace vodních toků a niv.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Až 100 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

 

52. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Příjem žádostí: 3. 4. 2017 - 7. 1. 2019
Alokace výzvy: 30mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit přirozené funkce krajiny - zpracování plánu ÚSES.
Vhodní žadatelé: Obce s rozšířenou působností.
Míra podpory: Max. 80 - 85 % (dle aktivity)
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

 

88. výzva - výsadba na nelesní půdě

Příjem žádostí: 16. 1. 2017 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 160 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Posílit přirozené funkce krajiny - vytváření, regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků, výsadba na nelesní půdě, založení biocenter, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Až 100 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.

 

 

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň

115. výzva - posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech

Příjem žádostí: 1. 8. 2018 - 2. 1. 2020
Alokace výzvy: 119 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Vhodní žadatelé: Veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.

 

OPŽP 5.1: Zateplování veřejných budov

100. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019
Alokace výzvy: 3 mld. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní zateplení veřejných budov včetně výměny zdroje, instalace OZE, příp. samostatná výměna zdroje s výkonem do 5 MW, stavební práce, dodávky a služby spojené s projektem.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: dotace 35 % až 50 % v závislosti na předpokládané úspoře energie.
Výše podpory: min. 100 tis. Kč.
Stav žádostí: k 21. 8. 2018 podáno 79 žádostí o 220 mil. Kč.

 

OPŽP 5.2: Pasivní veřejné budovy

61. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 31. 10. 2019
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: 30 %.
Výše podpory: způsobilé výdaje min. 100 tis. Kč, max. 50 mil. € na projekt.
Stav žádostí: k 21. 8. 2018 podáno 15 žádostí o 462 mil. Kč.

OPŽP 6.1: ZAJISTIT ŘÁDNÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ADMINISTRACI

90. výzva 

Specifický cíl: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Zaměření: technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP.
Žadatelé: řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 5. 5. 2017 do 30. 12. 2023.
Alokace: 1,235 mld. Kč.