EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPŽP 2. 8. 2018

Očekávané výzvy na rok 2018 podle harmonogramu MŽP ze 25. 7. 2018

Program

Plánované

    vyhlášení     

        Příjem žádostí        Alokace
1.3 Povodňová ochrana intravilánu 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 117 mil. Kč
1.4 Preventivní protipovodňová opatření ( Aktivita 1.4.1) 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 59 mil. Kč
       Aktivita 1.4.1 a 1.4.3 17.9.2018 1.10.2018 - 20.12.2018 294 mil. Kč
3.4 Inventarizace a sanace kontaminací 1.10.2018 1.11.2018 - 31.1.2019 494 mil. Kč

OPŽP 1.1: Odpadní vody z komunálních zdrojů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

OPŽP 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 1.3: Povodňová ochrana intravilánu

113. výzva

Specifický cíl: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.
Zaměření: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenicálu koryt vodních toků a přílehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků; obnovení, výstava a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně. 
Žadatelé: veřejná sféra, podnikající fyzické osoby.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,2 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 7. 1. 2019.
Alokace:  1,8 mld. Kč.

 

101. výzva, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce a jejich svazky, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, v.v.i., VŠ, a další.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

OPŽP 1.4: Preventivní protipovodňová opatření

102. výzva, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Vhodní žadatelé: Kraje, obce a jejich svazky, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, v.v.i., VŠ, a další.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů, opatření budování varovných systémů – 70 %.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

  105. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (9:00) – 20. 12. 2018 (20:00)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Vhodní žadatelé: Státní podniky, příspěvkové organizace.
Míra podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů, opatření budování varovných systémů – 70 %.
Výše podpory: Způsobilé výdaje min. 200 tis. Kč (bez DPH), max. 50 mil. EUR (včetně DPH).

 

OPŽP 2.2: Snižování emisí

V prioritní ose 2.2 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.
 

OPŽP 2.3: Systémy pro sledování ovzduší

98. výzva 

Specifický cíl: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovduší a souvislých meteorologických aspektů.
Zaměření: systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, budoucího vývoje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 50 mil. Kč 
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 1. 3. 2018 do 20. 12. 2018.
Alokace: 100 mil. Kč.

OPŽP 3.1: Prevence vzniku odpadů

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.
 

OPŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

104. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 (9:00) – 28.2. 2019 (20:00)
Alokace výzvy: 800 mil. Kč
Aktivity a výdaje: 3.2.1 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 3.2.3 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 3.2.4 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, letáky, brožury, webové stránky, propagační videa. zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání. zpracování CBA a analýzy potenciálu produkce odpadů (materiálů)
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, kraje, obce, VŠ, výzkumné organizace atd.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR


  114. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 (9:00) – 2.12. 2019 (20:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: 3.2.2 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů Stavební práce a související služby, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, letáky, brožury, webové stránky, propagační videa. zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání. zpracování CBA a analýzy potenciálu produkce odpadů (materiálů)
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, kraje, obce, VŠ, výzkumné organizace atd.
Míra podpory: Max. 85 %
Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR

 

OPŽP 3.4: Inventarizace a odstranění staré ekologické zátěže

V současné chvíli jsou vyhlášeny pouze výzvy do speficických oblastí.

 

OPŽP 4.1: Chráněná území

106. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: veřejná sféra.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018
Alokace: 150 mil. Kč.

31. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: kraje.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 30. 5. 2016 do 7. 1. 2019
Alokace: 250 mil. Kč.

78. výzva - péče o chráněná území

Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
Zaměření: zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousty území Natura 2000.
Žadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % - 100 % dle aktivity.
Příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 2. 1. 2019.
Alokace: 115 mil. Kč.


 

OPŽP 4.2: Posílení biodiverzity

110. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: předcházení a minimalizace škod způsobených zvláště chráněnými druhy.
Žadatelé: zemědělští podnikatelé.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 80 %.
Příjem žádostí: od 1. 12. 2017 do 1. 7. 2019
Alokace: 40 mil. Kč.

 

87. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: prevence šíření a omezování výskytu ivazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 85 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2020.
Alokace: 45 mil. Kč.


107. výzva

Specifický cíl: Posílit biodiverzitu.
Zaměření: péče o vzácné druhy a jejich biotopy a péče o vzácná stanoviště, jejich obnova a tvorba.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč, max. způsobilé výdaje 50 mil. EUR.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace: 80 mil. Kč.


 

OPŽP 4.3: Přirozené funkce krajiny

51. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér, regenerace a posílení funkčnosti krajiny, podpora samovolné renaturace vodních toků a niv.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100%.
Příjem žádostí: od 9. 1. 2017 do 7. 1. 2019.
Alokace: 500 mil. Kč.

52. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zpracování plánu ÚSES.
Žadatelé: obce s rozšířenou působností.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 80 - 85 % dle aktivity.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2017 do 7. 1. 2019.
Alokace: 30 mil. Kč.

88. výzva - výsadba na nelesní půdě

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: vytváření, regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků, výsadba na nelesní půdě, založení biocenter, liniové a skupinové výsadby dřevin, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,1 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 16. 1. 2017 do 2. 1. 2020.
Alokace:  160mil. Kč.

108. výzva - posílení funkčnosti krajiny 

Specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny.
Zaměření: zprůchodnění migračních bariér, regenerace a posílení funkčnosti krajiny, podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, zlepšování struktury lesů.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 100 %.
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace:  400 mil. Kč.


 

OPŽP 4.4: Sídelní zeleň

109. výzva - posílení biodiverzity v sídlech

Specifický cíl: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Zaměření: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 60 % 
Příjem žádostí: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018.
Alokace: 150 mil. Kč.

 

115. výzva - posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech

Specifický cíl: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Zaměření: revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Žadatelé: veřejná sféra, podnikatelské subjekty.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 0,25 mil. Kč.
Míra podpory: max. 85 % 
Příjem žádostí: od 1. 8. 2018 do 2. 1. 2020.
Alokace: 119 mil. Kč.

OPŽP 5.1: Zateplování veřejných budov

100. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019
Alokace výzvy: 3 mld. Kč
Aktivity a výdaje: komplexní zateplení veřejných budov včetně výměny zdroje, instalace OZE, příp. samostatná výměna zdroje s výkonem do 5 MW, stavební práce, dodávky a služby spojené s projektem.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: dotace 35 % až 50 % v závislosti na předpokládané úspoře energie.
Výše podpory: min. 100 tis. Kč.
Stav žádostí: k 21. 8. 2018 podáno 79 žádostí o 220 mil. Kč.

 

OPŽP 5.2: Pasivní veřejné budovy

61. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 31. 10. 2019
Alokace výzvy: 500 mil. Kč
Aktivity a výdaje: podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
Vhodní žadatelé: veřejný sektor.
Míra podpory: 30 %.
Výše podpory: způsobilé výdaje min. 100 tis. Kč, max. 50 mil. € na projekt.
Stav žádostí: k 21. 8. 2018 podáno 15 žádostí o 462 mil. Kč.

OPŽP 6.1: ZAJISTIT ŘÁDNÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ A ADMINISTRACI

90. výzva 

Specifický cíl: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Zaměření: technické a provozní zajištění funkcí Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů OPŽP.
Žadatelé: řídící orgán a zprostředkující subjekty OPŽP.
Podpora: dotace, min. způsobilé výdaje 1 tis. Kč.
Míra podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 5. 5. 2017 do 30. 12. 2023.
Alokace: 1,235 mld. Kč.