EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 9. 10. 2018

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2018 z 8.10. 2018 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva 12/2018 - 05/2019 900 mil. Kč
Proof of Concept II. Výzva 11/2018 - 03/2019 200 mil. Kč
Technologie pro začínající podnikatele VIII. Výzva 01/2019 - 05/2019 250 mil. Kč
ICT a sdílené služby - Tvorba nových řešení V. Výzva 02/2019 - 11/2019 1000 mil. Kč
Inovační vouchery IV. Výzva 01/2019 - 06/2020 bude upřesněno
Marketing IVV. Výzva 01/2019 - 03/2019 300 mil. Kč
Technologie - Průmysl 4.0 IX. Výzva 02/2019 - 05/2019 1000 mil. Kč
Avízo výzvy ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí
Poradenství - služby pro začínající MSP I. Výzva bude upřesněno 50 mil. Kč
Vysokorychlostní internet II. Výzva 01/2019 - 04/2019 2500 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

APLIKACE

Výzva VI, kolová

Příjem žádostí: 28. 8. 2018 (9:00) – 17. 12. 2018 (23:59)
Alokace výzvy: 1,6 mld. Kč
Aktivity a výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k zavádění inovací a konkurenceschopných produktů,
osobní náklady, náklady na služby - smluvní výzkum, materiál, komponenty, režijní náklady.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v účinné spolupráci s MSP, konsorcia složená z více parterů z řad podniků a VŠ/VO.
Míra podpory: od 25 % do 80 %, dle velikosti žadatele, kategorie činnosti (vývoj, výzkum) a účinné spolupráce. Maximální míra za celý projekt 70 %.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč.

INOVACE

Inovační projekt - Výzva V, průběžná

Příjem žádostí: 26. 9. 2018 (8:00) – 27. 11. 2018 (23:59:59)
Alokace výzvy: 2,7 mld. Kč
Aktivity a výdaje: produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace, pořízení technologií, staveb, projektové dokumentace včetně inženýrských služeb, softwaru a dat a práv k užívání duševního vlastnictví.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP).
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Výzva VI, průběžná

Příjem žádostí: 3. 1. 2018 (8:00) – 31. 12. 2018 (23:59:59)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí (vynálezy, patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory),
služby oprávněných zástupců, překlady, správní poplatky.
Vhodní žadatelé: MSP, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: dotace min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč.
Stav žádostí:​ k 31. 8. 2018 podáno 18 žádostí o 9,4 mil. Kč.

INOVAČNÍ VOUCHERY

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 15. 1. 2018 (9:00) – 31. 12. 2018 (23:59)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří, 
poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky
Míra podpory: 75 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 299,999 tis. Kč.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podáno 147 žádostí o 35,8 mil. Kč.

POTENCIÁL

Výzva V, kolová

Příjem žádostí: 1. 10. 2018 (12:00) – 15. 1. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 1,3 mld. Kč (z toho max. 0,5 mld. Kč pro MSP)
Aktivity a výdaje: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu,
pořízení strojů, zařízení a vybavení pro výzkum, vývoj a inovace, pozemků a budov.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v přímé spolupráci s MSP využívajícím min. 30 % infrastruktury).
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: dotace min. 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Výzva IV, kolová

Příjem žádostí: 17. 9. 2018 (9:00) – 14. 12. 2018 (23:59:59)
Alokace výzvy: 200 mil. Kč
Aktivity a výdaje: posílení transferu znalostí mezi podnikovou a VaV sférou – inovace výrobků a služeb i výrobních procesů,
HW, SW, mzdy a pojistné, cestovné, materiál, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní náklady.
Vhodní žadatelé: MSP, partner - organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Míra podpory: 70 % pro MSP v režimu de minimis, znalostní organizace 70 % + finanční příspěvek MSP ve výši 30 % jeho ZV.
Výše podpory: dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč.

SPOLUPRÁCE - KLASTRY

V. výzva, kolová

Příjem žádostí: 28. 8. 2018 – 28. 11. 2018
Alokace výzvy: 300 mil. Kč
Aktivity a výdaje: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace,
mzdy, pojistné, externě nakupované služby ve výzkumu a vývoji, nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje, zařízení, SW, HW, studie, marketing, propagace, semináře, konference, nájem, materiál, správa zařízení klastru atd.
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace
Míra podpory: 35–70 % v závislosti na druhu žadatele i realizované aktivity
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 3–40 mil. Kč na projekt dle druhu klastru

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Výzva V, kolová

Příjem žádostí: 28. 8. 2018 (12:00) – 27. 11. 2018 (23:59)
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: služby inovačním podnikům – MSP,
osobní náklady, externí poradenské služby poradců, znalců, certifikace, homologace, studie a analýzy, marketing a propagace, režijní náklady.  
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí (organizace typu Vědeckotechnický park – VTP, Podnikatelský inkubátor – PI, Inovační centrum – IC nebo Centrum transferu technologií – CTT)
Míra podpory: 75 % z CZV v případě konečných příjemců (MSP), 100 % z CZV v případě zprostředkovatele podpory
Výše podpory: min. 1 mil. Kč a max. 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace, min. 50 tis. Kč a max. 250 tis. Kč v případě dotace na služby konečného příjemce – MSP

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

NEMOVITOSTI

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 22. 10. 2018 10:00 – 22. 5. 2019 10:00
Alokace výzvy: 1,4 mld. Kč
Aktivity a výdaje: rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu nebo brownfieldu,
úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, HW a sítě, technická zařízení budov.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 15. 8. 2018 – 30. 5. 2019
Alokace výzvy: 400 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba a rekonstrukce školicích center (stavby, inženýrské sítě, projektová dokumentace), vybavení (nábytek, IT, školicí pomůcky, stroje, SW, data), vzdělávací programy.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 50 %
Výše podpory: dotace min. 500 tis. Kč, max. 5. mil Kč na projekt (v režimu de minimis)
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podáno 9 žádostí o 36,8 mil. Kč.

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019
Alokace výzvy: 6 mld. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rozvodů, decentralizace, plynofikace; LED osvětlení; využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; výměna (modernizace) výrobních technologií; MaR,
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 400 mil. Kč (15 mil. €) na projekt.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podáno 24 žádostí o 93,2 mil. Kč (z toho 32 mil. Kč pro velké podniky)

Energeticky efektivní budovy - Výzva II, průběžná

Příjem žádostí: 16. 7. 2018 – 15. 1. 2020
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: novostavba, nástavba a přístavba stavby včetně veškerého technického zařízení budovy (TZB) v parametrech téměř nulové budovy, stavební práce, technologie.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky z částky 3000,- Kč na m2 energeticky vztažné plochy.
Výše podpory: v režimu de minimis min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. €.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 3. 8. 2018 – 29. 3. 2019
Alokace výzvy: 930 mil. Kč (z toho max. 155 mil. Kč pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů – teplo z bioplynek, vyvedení bioplynu do KGJ, KVET z biomasy, výtopna z biomasy, MVE, modernizace, rekonstrukce, technické zhodnocení staveb, inženýrské sítě, stroje a zařízení.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: dle typu aktivity až 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 250 tis. Kč, max. 100 mil. Kč na projekt.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podány 2 žádosti o 58 mil. Kč.

Úspory energie v SZT

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 11. 6. 2018 – 31. 3. 2019
Alokace výzvy: 1 mld. Kč (z toho max. 100 % pro velké podniky)

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 500 mil. Kč (20 mil. €) na projekt.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podána 1 žádost o 28 mil. Kč.

SMART GRIDS I. - distribuční soustavy

Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 29. 6. 2018 – 19. 12. 2018
Alokace výzvy: 800 mil. Kč (z toho max. 100 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách,
technologie, stroje a zařízení včetně HW a SW; rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení staveb.
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí s doložením licence na distribuci elektřiny.
Míra podpory: 40 %.
Výše podpory: v závislosti na aktivitě min. 300 tis. Kč; nebo min. 5 mil. Kč.

SMART GRIDS II. - přenosová síť

výzva V., průběžná

Příjem žádostí: předběžná žádost 8. 10. 2018 – 31. 1. 2019 (23:59:59) plná žádost 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 550 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů,
DUR/DSP; DPS; RDS; DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě; výstavba, modernizace a rekonstrukce soustavy; ostatní stroje a zařízení včetně HW a SW.
Vhodní žadatelé: provozovatel přenosové soustavy.
Míra podpory: 40 %.
Výše podpory: dotace min. 10 mil. Kč, max. 500 mil. Kč.

  výzva VI., výzva pro velké projekty, průběžná

Příjem žádostí: předběžná žádost 8. 10. 2018 – 31. 1. 2019 (23:59:59) plná žádost 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 950 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů,
DUR/DSP; DPS; RDS; DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě; výstavba, modernizace a rekonstrukce soustavy; ostatní stroje a zařízení včetně HW a SW.
Vhodní žadatelé: provozovatel přenosové soustavy.
Míra podpory: 40 %.
Výše podpory: dotace min. 10 mil. Kč, max. 950 mil. Kč.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Zřizování a provoz center sdílených služeb, Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 28. 8. 2018 09:00 – 28. 5. 2019 23:59
Alokace výzvy: 0,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: zřizování a provoz center sdílených služeb,
mzdové náklady, nájem pozemků a budov, služby poradců a expertů, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, a další.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podány 2 žádosti o 53,5 mil. Kč (z toho vše pro velké podniky)

Budování a modernizace datových center, Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 31. 8. 2018 09:00 – 31. 5. 2019 23:59
Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: budování a modernizace datových center,
nákup pozemků, výdaje na externě nakupované služby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nájem, a další.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 150 mil. Kč.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podány 4 žádosti o 737 mil. Kč