EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 01.10.2020

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2020 z 01.10.2020 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Inovace - inovační projekt VIII. Výzva 15.10.2020 - 29.1.2021 1 500 mil. Kč
Služby infrastruktury VIII. Výzva 30.10.2020 - 15.1.2021 350 mil. Kč
Spolupráce - technologické platformy IV. Výzva 29.10.2020 - 15.1.2021 30 mil. Kč
Proof of Concept V. Výzva 23.11.2020 - 15.3.2021 50 mil. Kč
Poradenství - Poradenské služby pro MSP II. Výzva 27.10.2020 - 26.2.2021 180 mil. Kč
Technologie - Průmysl 4.0 XIII. Výzva 5.1.2021 - 6.4.2021 550 mil. Kč
Úspory energie VI. Výzva 24.11.2020 - 30.6.2021 2 000 mil. Kč
Smart girds I.: Distribuční sítě VI. Výzva 30.10.2020 - 25.2.2021 100 mil. Kč
ICT a sdílené služby - Digitální podnik VI. Výzva 14.12.2020 - 15.3.2021  500 mil. Kč
Vysokorychlostní internet V. Výzva 25.1.2021 - 26.4.2021 500 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

APLIKACE

Výzva VIII., kolová

Příjem žádostí: 14.9.2020 (10:00) – 15.12.2020 (23:59:59)
Alokace výzvy: 3,7 mld. Kč, 800 mil. Kč pro projekty v CZ-NACE 30.3, 300 mil. Kč pro projekty v kódech intervence 065, pro VP 700 mil. Kč, a z toho 300 mil. Kč pro projekty v CZ-NACE 30.3
Aktivity a výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje; neinvestiční výdaje, využitelné výlučně pro účely projektu: osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů DHM, náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské služby VaV, režijní náklady (osobní náklady na řízení a administrativu – projektový manažer, finanční manažer, koordinátor) a ostatní provozní náklady (materiál a dodávky); podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (ZV) musí být min. 50 %; max. podíl ZV za podporovanou aktivitu PV nesmí překročit 50 % CZV.
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty 
Míra podpory: Maximální míra veřejné podpory je dána dle kategorie činností a velikosti podniku. Míra podpory je 25% - 85%.
Výše podpory: min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na projekt bez účinné spolupráce, 100 mil. Kč pro projekty v účinné spolupráci či v kódu intervence 063, 065 nebo CZ-NACE 30.3 

INOVAČNÍ VOUCHERY

COVID 19 - výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 17.4.2020 (9:00) – 31.12.2020 (23:59)
Alokace výzvy:  50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory:  50 % - 85 % způsobilých výdajů, pro výši způsobilých výdajů od 58 824,- do 498 823,- Kč míra podpory 85 %, pro výši 500 000,- Kč a více míra podpory 50 %.
Výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 999 999 Kč na projekt

Inovační vouchery - výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15.7.2020 (8:00) – 31.12.2020 (23:59)
Alokace výzvy:  150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 50 %, 75 % nebo 85 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt

POTENCIÁL

Výzva VI, kolová

Příjem žádostí: 4.9.2020 (12:00) -  23.11.2020 (23:59:59)
Alokace výzvy: 1,1 mld. Kč , pro MSP 600 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra).
Budovy (novostavby a stavební úpravy - max. 40 % z celkových způsobilých investičních výdajů); Technologie – ostatní nezbytný dlouhodobý hmotný majetek; Nehmotný majetek (max. 50 % z celkových způsobilých investičních výdajů).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky; velké podniky v rámci kódu intervence 063 a 065
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na projekt

PROOF OF CONCEPT

Výzva IV., kolová

Příjem žádostí: 30.06.2020 (8:00) - 30.10.2020 (16:00)
Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu rozpracovaného VaV či nového nápadu s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem bude studie proveditelnosti s cílem prokázání jasné představy o realizaci výzkumného projektu s vysokým inovačním potenciálem.
b) Aktivity směřující k dopracování VaV do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Jedná se o aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, dopracování prototypu, pilotní projekty apod.
Vhodní žadatelé: MSP
Míra podpory: 45–70 % pro malé a 35–60 % pro střední podniky dle druhu aktivity
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 5–10 mil. Kč na projekt dle druhu aktivity

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

Úspory energie v SZT

Výzva IV., průběžná

Příjem žádostí: 8. 1. 2020 – 1.3.2021 (13:00)
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: podnikatelé a veřejný sektor
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dotace 200 mil. Kč 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

 Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan, Výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15. 7. 2020 (14:00) – 18.12. 2020 (16:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 80 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě; Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.).
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí (malý, střední i velký podnik)
Míra podpory: Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.
Výše podpory: dotace min. ve výši 500 tis. Kč, max. do výše 35 mil. Kč.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET


Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) - Výzva III., průběžná

Příjem žádostí: 15.5.2020 - 16.04.2021
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).
Vhodní žadatelé: všichni uživatelé DTM
Míra podpory: Max. 85 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt