EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 11. 7. 2018

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2018 z 28. 5. 2018 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Technologie pro začínající podnikatele VIII. Výzva 09/2018 - 10/2018 250 mil. Kč
Technologie - Průmysl 4.0 IX. Výzva 10/2018 - 01/2019 1000 mil. Kč
Obnovitelné zdroje energie 09/2018 - 03/2019 400 mil. Kč
Proof of Concept II. Výzva 11/2018 - 03/2019 200 mil. Kč
ICT a sdílené služby V. Výzva 12/2018 - 07/2019 200 mil. Kč
Inovační vouchery IV: Výzva 01/2019 - 06/2020 30 mil. Kč
Avízo výzvy ve vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí
Poradenství - služby pro začínající MSP I. Výzva 11/2018 - 02/2019 50 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva 09/2018 - 05/2019 600 mil. Kč
Vysokorychlostní internet II. Výzva 01/2019 - 04/2019 2500 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

APLIKACE

Výzva VI

Zaměření: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k zavádění inovací a konkurenceschopných produktů. Dotace je na osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů DHM, náklady na služby - smluvní výzkum, náklady na licence pořízené od třetích stran, náklady na poradenské služby VaV, režijní náklady (osobní náklady na řízení a koordinaci projektu) a ostatní provozní náklady (materiál a komponenty pro účely výzkumu a drobný spotřební materiál). 
Žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v účinné spolupráci s MSP, konsorcia složená z více parterů z řad podniků a VŠ/VO).
Podpora: dotace min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč.
Míra podpory: od 25 % do 80 % , dle velikosti žadatele, kategorie činnosti (vývoj, výzkum) a účinné spolupráce. Maximální míra za celý projekt 70 %.
Příjem žádostí: od 28.8.2018 do 17.12.2018, výzva je kolová, tj. hodnotí se až po uzavření výzvy jednorázově všechny podané projekty.
Alokace:   1,6 mld. Kč

INOVACE

Inovační projekt - Výzva V

Zaměření: posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti využíváním unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tvorby a zavádění nových produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Dotace je na pořízení technologií, staveb (max. 20 % z ceny technologie), projektové dokumentace včetně inženýrských služeb, softwaru a dat (DNM může být max. 50 % CZV) a práv k užívání duševního vlastnictví.
Žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP).
Podpora: dotace, min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Příjem žádostí: od 26.9.2018 do 27.11.2018, výzva je průběžná, tj. hodnotí se projekty během výzvy postupně jak přicházejí až do vyčerpání alokace výzvy.
Alokace: 2,7 mld. Kč 

 

Ochrana práv průmyslového vlastnictví - Výzva VI

Zaměření: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí (vynálezy, patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory).
Žadatelé: malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.
Podpora: dotace, min. 100 tis. Kč, max. 1 mil. Kč.
Míra podpory: 50 %.
Příjem žádostí: od 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Alokace: 50 mil. Kč.
Stav žádostí: k 29. 6. 2018 podáno 12 žádostí o 4,4 mil. Kč

INOVAČNÍ VOUCHERY

Výzva III

Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovacíod organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben.
Žadatelé: malé a střední podniky.
Podpora: dotace, min. 50 tis. Kč, max. 300 tis. Kč.
Míra podpory: 75 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí: od 15. 1. 2018 do 31. 12. 2018, možnost uzavření příjmu při dosažení objemu žádostí 200 mil. Kč.​
Alokace: 100 mil. Kč.
Omezení: max. 3 žádosti na jedno IČ žadatele.
Stav žádostí: k 29. 6. 2018 podáno 99 žádostí o 23,7 mil. Kč

POTENCIÁL

Výzva V

Zaměření: na vznik nebo rozvoj firemní infrastruktury pro vlastní výzkum, vývoj a inovace (založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu). Dotace je na pořízení strojů, zařízení a vybavení pro výzkum, vývoj  a inovace, pozemků (max. 10 % rozpočtu), budov (max. 40 % rozpočtu).
Žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP nebo v přímé spolupráci s MSP využívajícím min. 30 % infrastruktury). 
Podpora: dotace min. 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.
Míra podpory: max. 50 %.
Příjem žádostí: od 1.10.2018  do 15.1.2019, výzva je kolová, tj. hodnotí se až po uzavření výzvy jednorázově všechny podané projekty. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.
Alokace: 1,3 mld. Kč pro MSP garantováno 0,5 mld. Kč. 

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Výzva IV

Zaměření: posílení transferu znalostí mezi podnikovou a VaV sférou – inovace výrobků a služeb i výrobních procesů.
Žadatelé: malé a střední a velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Podpora: dotace min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč, u podniků v režimu de minimis.
Míra podpory: 70 %.
Příjem žádostí: od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018.
Alokace: 200 mil. Kč.
Omezení: podnik přispívá VaV organizaci min. 30 % na její výdaje, zisk z transferu znalostí musí být znovu investován do primární činnosti, max. 2 projekty na 1 IČ.

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Výzva V

Zaměření: poskytování služeb inovačním podnikům – MSP. Inovační infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaných a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství v oblastech: strategické řízení a management, ochrana práv duševního vlastnictví, komercializace výsledků výzkumu, vedení zaměstnanců, obchodní a marketingové strategie atd. Způsobilými výdaji mohou být osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům, nákup externích poradenských služeb, náklady na marketing a propagaci a režijní náklady do výše 15 % z osobních nákladů.
Žadatelé: podnikatelé všech velikostí (organizace typu Vědeckotechnický park – VTP, Podnikatelský inkubátor – PI, Inovační centrum – IC nebo Centrum transferu technologií – CTT).
Podpora: min. 1 mil. Kč a max. 15 mil. Kč v případě příjemce - zprostředkovatele dotace, min. 50 tis. Kč a max. 250 tis. Kč v případě dotace na služby konečného příjemce - MSP (v režimu de minimis).
Míra podpory: 75 % z celkových způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP), 100 % z celkových způsobilých výdajů v případě zprostředkovatele podpory.
Příjem žádostí: od 28.8.2018 (12:00) do 27.11.2018 (23:59), výzva je kolová, tj. hodnotí se až po uzavření výzvy jednorázově všechny podané projekty.
Alokace:   250 mil. Kč

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

NEMOVITOSTI

III. výzva

Zaměření: rekonstrukce brownfieldů na podnikatelské nemovitosti nebo zóny pro vlastní výrobu.
Žadatelé: malé a střední podniky, min. 2 roky historie.
Podpora: dotace min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.
Míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %.
Příjem žádostí: od 22. 10. 2018 do  22. 5. 2019.
Alokace: 1,4 mld. Kč.
Omezení: objekt registrovaný v Národní databázi brownfieldů, min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Výzva III

Zaměření: výstavba a rekonstrukce školicích center vč. pořízení vybavení a školicích programů.
Žadatelé: malé a střední podniky, min. 2 roky historie.
Podpora: dotace v režimu de minimis min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč.
Míra podpory: pro malé a střední podniky 50 %.
Příjem žádostí: od 15.8.2018 do 30.5.2019
Alokace: 400 mil. Kč
Omezení: max. 1 projekt ve výzvě na IČ, využití střediska min. 30 % pracovních dní v roce, každý takový den min. 3 hodiny využití kapacity min 30 %, udržitelnost 5 let.

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Výzva IV

Zaměření: úspory energií v podnikatelském sektoru - zdroje vč. OZE (biomasa, solár, TČ, FVE) a KVET pro vlastí potřebu, rozvody, energetická náročnost budov, odpadní teplo a energie, energetická účinnost, osvětlení, systémy měření a regulace.
Žadatelé: podnikatelské subjekty. 
Podpora: dotace min. 300 tis. Kč, max. 400 mil. Kč.
Míra podpory: malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %.
Příjem žádostí: od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019.
Alokace:  6 mld. Kč, z toho pro velké podniky 60 %.
Omezení: max. 15 žádosti na jedno IČ žadatele, některé aktivity pouze jako součást komplexního projektu.

Energeticky efektivní budovy - Výzva II

Zaměření: výstavba nových energeticky efektivních budov. 
Žadatelé: podnikatelské subjekty. 
Podpora: dotace min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. €,
Míra podpory: malý podnik 80 %, střední podnik 70 %, velký podnik 60 %.
Příjem žádostí: od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020.
Alokace:  100 mil. Kč,  z toho pro velké podniky 60 %.
Omezení: max. 15 žádosti na jedno IČ žadatele

Úspory energie v SZT

Výzva III

Zaměření: výstavba, rozvoj, propojování nebo rekonstrukce soustav pro zásobování teplem, instalace vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek pro KVET, využití odpadního tepla, měření a regulace v soustavách, solární kolektory a tepelná čerpadla pro předehřev TUV (v kombinaci s jiným opatřením).
Žadatelé: podnikatelské subjekty s licencí pro výrobu nebo distribuci tepla nebo elektrické energie.
Podpora: dotace, min. 0,5 mil. Kč, max. 400 mil. Kč.
Míra podpory: malý podnik 50 %, střední podnik 45 %, velký podnik 40 %.
Příjem žádostí: od 11. 6. 2018 do 31. 3. 2019
Alokace:  1 mld. Kč.
Omezení: nutné prokázat úsporu energie v projektu, splněnění požadavků na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení, omezení pro zařízení podléhající emisním povolenkám, omezení zásahu do zdroje s příkonem vyšším než 20 MW, omezení provozní podpory KVET a OZE.
Stav žádostí: K 29. 6. 2018 podána 1 žádost o 28 mil. Kč

SMART GRIDS I. - distribuční soustavy

Výzva IV

Zaměření: distribuční soustavy elektrické energie - komplexní opatření, automatizované dálkově ovládané prvky, technologické prvky řízení napětí a výkonu, lokální bilance řízením toků výkonu, měření kvality.
Žadatelé: provozovatelé distribučních soustav.
Podpora: dotace, min. 5 (resp. 0,3) mil. Kč , max. 40 - 100 mil. Kč podle aktivity.
Míra podpory: 40 %.
Příjem žádostí: od 29. 6. 2018 do 19. 12. 2018
Alokace: 800 mil. Kč.

SMART GRIDS II. - přenosová síť

Výzva IV.

Zaměření: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů.
Žadatelé: podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).
Podpora: dotace, min. 10 mil. Kč, max. 500 mil. Kč.
Míra podpory: max. 40 %.
Příjem žádostí: od 3. 4. 2018 do 28. 12. 2018.
Alokace: 500 mil. Kč.
Stav žádostí: k 29. 6. 2018 podána 1 žádost o 341,5 mil. Kč (žádost pro velký podnik)

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

V prioritní ose 4 není aktuálně vyhlášená žádná výzva.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Centra sdílených služeb - Výzva IV.

Zaměření: zřizování a provoz center, které přebírají zodpovědnost za řízení, provoz určité vnitropodnikové funkce (správa IS, HR, finance apod.).  
Žadatelé: malé, střední podniky a velké podniky.
Podpora: dotace min. 3 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.
Míra podpory: malé podniky 45 %, střední podniky 35 %, velké podniky 25 %.
Příjem žádostí: od 28. 8. 2018 do 28. 5. 2019.
Alokace: 500 mil. Kč.
Omezení: v případě že je žadatelem velký podnik, musí doložit smlouvu o spolupráci s MSP.

 

Datová centra - Výzva IV.

Zaměření: zřizování a modernizace datových center.
Žadatelé: malé, střední podniky a velké podniky.
Podpora: dotace min. 1 mil. Kč, max. 150 mil. Kč.
Míra podpory: malé podniky 45 %, střední podniky 35 %, velké podniky 25 %.
Příjem žádostí: od 31. 8. 2018 do 31. 5. 2019.
Alokace: 1,5 mld. Kč
Omezení: v případě že je žadatelem velký podnik, musí doložit smlouvu o spolupráci s MSP.