EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 17. 6. 2019

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2019 ze 14. 6. 2019 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Poradenství -  Služby pro MSP I. Výzva 07/2019 - 11/2019 50 mil. Kč
Spolupráce - klastry VI. Výzva 07/2019 - 08/2019 250 mil. Kč
TECHNOLOGIE Průmysl 4.0 XI. výzva 09/2019 - 12/2019 500 mil. Kč
Nemovitosti - Cestovní ruch IV. Výzva  08/2019 - 03/2020 600 mil. Kč
Nemovitosti -  Uhelné regiony V. Výzva  10/2019 - 03/2020 1400 mil. Kč
Partnerství znalostního transferu V. Výzva bude upřesněno bude upřesněno
INOVACE - Inovační projekt VII. Výzva  bude upřesněno bude upřesněno
APLIKACE VII. Výzva bude upřesněno 1000 mil. Kč
Potenciál - VI. Výzva 10/2019 - 12/2019 1000 mil. Kč
Úspory energie V. Výzva 09/2019 - 04/2020 6000 mil. Kč
OZE 09/2019 - 03/2020 700 mil. Kč
Smart Grids I. Distribuční sítě V. Výzva 10/2019 - 03/2020 60 mil. Kč
Partnerství znalostního transferu V. Výzva bude upřesněno 200 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie V. Výzva 10/2019 - 02/2020 150 mil. Kč
Úspory energie v SZT IV. Výzva 10/2019 - 06/2020 400 mil. Kč
TECHNOLOGIE pro začínající MSP X. výzva 12/2019 - 04/2020 250 mil. Kč
Proof of Concept III. Výzva 11/2019 - 02/2020 200 mil. Kč
ICT a sdílené služby - ICT v podnicích VI. Výzva 11/2019 - 04/2020 1000 mil. Kč
Vysokorychlostní internet - Tvorba digitálních technických map III. Výzva 01/2020 - 04/2020 2000 mil. Kč
Vysokorychlostní internet IV. Výzva 01/2020 - 04/2020 3000 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVAČNÍ VOUCHERY


Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 2. 1. 2019 9:00 – 30. 6. 2020 23:59
Alokace výzvy: 145 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Podporován bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP,
poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména:
měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu výrobku, služby nebo procesu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 75 % - 85 % (v případě aktivit MSP v boji se suchem)
Výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 299 999 Kč na projekt

PROOF OF CONCEPT

Výzva II., kolová

Příjem žádostí: 4.1. – 6.5.2019
Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje, a dále aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.
Osobní náklady, náklady na nástroje v podobě odpisů, konzultační a externí odborné služby, režie, náklady na materiál, patenty a další nehmotná aktiva, náklady na kvalifikovaného pracovníka pro podporu činnosti VaV atd.
Vhodní žadatelé: MSP
Míra podpory: 45–70 % pro malé a 35–60 % pro střední podniky dle druhu aktivity
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 5–10 mil. Kč dle druhu aktivity

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Služby infrastruktury, výzva VI., kolová

Příjem žádostí: 29.3. – 30.6.2019
Alokace výzvy: 800 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Poskytování služeb inovačním podnikům ve vybraných oblastech, provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu.
Osobní náklady, pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, nákup externích služeb, režie, propagace, provozní náklady.
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy
Míra podpory: 50–75 % způsobilých výdajů, až 100 % pro zprostředkovatele podpory
Výše podpory: Min. 50 tis. Kč, max. 100 mil. Kč dle druhu aktivity

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

TECHNOLOGIE

Technologie pro začínající podniky - Výzva VIII.

Příjem žádostí: 28. 1. 2019 10.00 – 28. 5. 2019 10.00
Alokace výzvy: 250 mil. Kč
Aktivity a výdaje: podpora nových začínajících malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, za účelem pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení (nepodporována prostá obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace),
dlouhodobý hmotný majetek (stroje, zařízení, hardware, sítě, provozní soubory), Dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence pro provoz strojů, zařízení a SW).  
Vhodní žadatelé: malé podniky, podnikající FO i PO.
Míra podpory: 45 % způsobilých výdajů.
Výše podpory: min. 450 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt.

 

Technologie - Výzva IX.

Příjem žádostí: 11. 3. 2019 10.00 – 13. 6. 2019 10.00
Alokace výzvy: 700 mil. Kč
Aktivity a výdaje: pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací,
dlouhodobý hmotný majetek (výrobní a nevýrobní zařízení, provozní soubory, hardware, lokální sítě, SW), dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence pro provoz strojů, SW, programy, databáze).  
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč na projekt

MARKETING

IV. výzva, průběžná

Příjem žádostí: 1.3. – 31.5.2019
Alokace výzvy: 200 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti. Pronájem, zařízení a provoz stánku (grafický návrh, montáž, demontáž atd.), poplatky spojené s účastí, pojištění aj. Náklady max. 500 tis. Kč na jednu výstavu nebo veletrh. Doprava vystavovaných exponátů a stánku a jeho vybavení. Náklady max. 150 tis. Kč na jednu výstavu nebo veletrh, podpora v režimu de minimis. Marketingové propagační materiály. Náklady max. 50 tis. Kč na jednu výstavu nebo veletrh, podpora v režimu de minimis.
Vhodní žadatelé: MSP
Míra podpory: 50 %
Výše podpory: min. 200 tis. Kč, max. 4 mil. Kč.

NEMOVITOSTI

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 22. 10. 2018 10:00 – 22. 5. 2019 10:00
Alokace výzvy: 1,4 mld. Kč
Aktivity a výdaje: rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu nebo brownfieldu,
úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, HW a sítě, technická zařízení budov.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Výzva III, průběžná

Příjem žádostí: 15. 8. 2018 – 30. 5. 2019
Alokace výzvy: 400 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba a rekonstrukce školicích center (stavby, inženýrské sítě, projektová dokumentace), vybavení (nábytek, IT, školicí pomůcky, stroje, SW, data), vzdělávací programy.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 50 %
Výše podpory: dotace min. 500 tis. Kč, max. 5. mil Kč na projekt (v režimu de minimis)
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podáno 9 žádostí o 36,8 mil. Kč.

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019
Alokace výzvy: 6 mld. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rozvodů, decentralizace, plynofikace; LED osvětlení; využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; výměna (modernizace) výrobních technologií; MaR,
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 400 mil. Kč (15 mil. €) na projekt.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podáno 24 žádostí o 93,2 mil. Kč (z toho 32 mil. Kč pro velké podniky)

Energeticky efektivní budovy - Výzva II, průběžná

Příjem žádostí: 16. 7. 2018 – 15. 1. 2020
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: novostavba, nástavba a přístavba stavby včetně veškerého technického zařízení budovy (TZB) v parametrech téměř nulové budovy, stavební práce, technologie.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky z částky 3000,- Kč na m2 energeticky vztažné plochy.
Výše podpory: v režimu de minimis min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. €.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (24:00)
Alokace výzvy: 200 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: elektromobilita – pořízení elektromobilu včetně neveřejné dobíjecí stanice, výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně projektové přípravy.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 75 % pro malé, 65 % pro střední a 55 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 50 tis. Kč, max. 10 mil. Kč na projekt.

 

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (24:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie, výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně projektové přípravy.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace de minimis min. 50 tis. Kč, max. 200 tis. € na projekt.

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (24:00)
Alokace výzvy: 500 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně projektové přípravy.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč na projekt.

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 – 30. 9. 2019 (24:00)
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě, výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně projektové přípravy.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory: do výše rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.
Výše podpory: dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 35 mil. Kč na projekt.

SMART GRIDS II. - přenosová síť

výzva V., průběžná

Příjem žádostí: předběžná žádost 8. 10. 2018 – 31. 1. 2019 (23:59:59) plná žádost 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 550 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů,
DUR/DSP; DPS; RDS; DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě; výstavba, modernizace a rekonstrukce soustavy; ostatní stroje a zařízení včetně HW a SW.
Vhodní žadatelé: provozovatel přenosové soustavy.
Míra podpory: 40 %.
Výše podpory: dotace min. 10 mil. Kč, max. 500 mil. Kč.

  výzva VI., výzva pro velké projekty, průběžná

Příjem žádostí: předběžná žádost 8. 10. 2018 – 31. 1. 2019 (23:59:59) plná žádost 1. 2. 2019 – 30. 9. 2019 (23:59:59)
Alokace výzvy: 950 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů,
DUR/DSP; DPS; RDS; DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě; výstavba, modernizace a rekonstrukce soustavy; ostatní stroje a zařízení včetně HW a SW.
Vhodní žadatelé: provozovatel přenosové soustavy.
Míra podpory: 40 %.
Výše podpory: dotace min. 10 mil. Kč, max. 950 mil. Kč.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Zřizování a provoz center sdílených služeb, Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 28. 8. 2018 09:00 – 28. 5. 2019 23:59
Alokace výzvy: 0,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: zřizování a provoz center sdílených služeb,
mzdové náklady, nájem pozemků a budov, služby poradců a expertů, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, a další.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podány 2 žádosti o 53,5 mil. Kč (z toho vše pro velké podniky)

Budování a modernizace datových center, Výzva IV, průběžná

Příjem žádostí: 31. 8. 2018 09:00 – 31. 5. 2019 23:59
Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: budování a modernizace datových center,
nákup pozemků, výdaje na externě nakupované služby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nájem, a další.
Vhodní žadatelé: podnikatelské subjekty.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 150 mil. Kč.
Stav žádostí: k 31. 8. 2018 podány 4 žádosti o 737 mil. Kč


 

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Sítě, Výzva II, kolová

Příjem žádostí: 8. 5. 2019 – 8. 7. 2019
Alokace výzvy: 1 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Rozšiřování, modernizace nebo zřizování nových sítí, umožňujících běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu, S podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací.
Vhodní žadatelé: MSP, VP pouze v případě splnění podmínek Výzvy
Míra podpory: Max. 75 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 0,5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt