EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 08.12.2020

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2020 z 08.12.2020 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Poradenství - Poradenské služby pro MSP II. Výzva 22.02.2021 - 21.06.2021 130 mil. Kč
Úspory energie s EPC VI. Výzva 1.4.2021 - 30.9.2021 500 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

APLIKACE

Výzva VIII., kolová

Příjem žádostí: 14.9.2020 (10:00) – 15.01.2021 
Alokace výzvy: 3,7 mld. Kč, 800 mil. Kč pro projekty v CZ-NACE 30.3, 300 mil. Kč pro projekty v kódech intervence 065, pro VP 700 mil. Kč, a z toho 300 mil. Kč pro projekty v CZ-NACE 30.3
Aktivity a výdaje: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje; neinvestiční výdaje, využitelné výlučně pro účely projektu: osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů DHM, náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské služby VaV, režijní náklady (osobní náklady na řízení a administrativu – projektový manažer, finanční manažer, koordinátor) a ostatní provozní náklady (materiál a dodávky); podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (ZV) musí být min. 50 %; max. podíl ZV za podporovanou aktivitu PV nesmí překročit 50 % CZV.
Vhodní žadatelé: Podnikatelské subjekty 
Míra podpory: Maximální míra veřejné podpory je dána dle kategorie činností a velikosti podniku. Míra podpory je 25% - 85%.
Výše podpory: min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na projekt bez účinné spolupráce, 100 mil. Kč pro projekty v účinné spolupráci či v kódu intervence 063, 065 nebo CZ-NACE 30.3 

INOVACE

Výzva VIII., průběžná

Příjem žádostí: 15. 10. 2020 (8:00) – 29. 1. 2021 (23:59:59)
Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP).
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. Kč na projekt

INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery - výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15.7.2020 (8:00) – 31.12.2022 (23:59)
Alokace výzvy:  150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 50 %, 75 % nebo 85 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt

PROOF OF CONCEPT

Proof of Concept - potenciálně synergická výzva, Výzva V., kolová

Příjem žádostí: 23.11.2020 (9:00) - 15.03.2021 (16:00)
Alokace výzvy: 50 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu.
b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh.
Vhodní žadatelé: MSP, výzkumné organizace
Míra podpory: 45-70 % pro malé a 35–60 % pro střední podniky dle druhu aktivity
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 5–10 mil. Kč na projekt dle druhu aktivity

Spolupráce


Spolupráce – Technologické platformy, Výzva IV, kolová

Příjem žádostí: 30.10.2020 (9:00) - 29.01.2021 (15:59)
Alokace výzvy: 30 mil. Kč
Aktivity a výdaje:

Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejého a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy

Mzdy a pojistné; hardwae a software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace; nájem; dodatečné režijní náklady

Vhodní žadatelé: MSP, velké podniky
Míra podpory:

Max. do výše 75% způsobilých výdajů

Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč na projekt 

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Výzva VIII., kolová

Příjem žádostí: 30.11. 2020 – 01.04.2021
Alokace výzvy: 350 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Poskytování služeb inovačním podnikům - MSP, provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.
Vhodní žadatelé: MSP, VP, výzkumné organizace
Míra podpory: 50–100 % způsobilých výdajů, dle druhu aktivity a typu příjemce
Výše podpory: Min. 1 mil. Kč, max. 150 mil. Kč dle druhu aktivity

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

TECHNOLOGIE

Technologie - Průmysl 4.0, Výzva XIII., průběžná

Příjem žádostí: 02.12.2020 (10:00) - 02.03.2021 (10:00)
Alokace výzvy: 550 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky: FO podnikající, PO – s.r.o., a.s., a další
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední podniky
Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč na projekt

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Úspory energie - Výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 24.11.2020 - 30.04.2021
Alokace výzvy: 1 mld. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje:

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – LED osvětlení. Zateplení objektů, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Modernizace stávajících výrobních a technologických procesů za nové energeticky účinné. Instalace OZE – využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu. Akumulace elektrické energie (pro podniky se zdrojem EE z OZE nebo KVET (mimo uhlí,LTO,TTO).

Vhodní žadatelé: podnikatelé (FO, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt.

 

Úspory energie s EPC - Výzva VI., průběžná

Předběžný příjem žádostí:

Příjem žádostí:

 
08.12.2020 - 31.03.2021


01.04.2021 - 30.09.2021

 
Alokace výzvy: 500 mil. Kč 
Aktivity a výdaje:

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – LED osvětlení. Zateplení objektů, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Modernizace stávajících výrobních a technologických procesů za nové energeticky účinné. Instalace OZE – využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu. Akumulace elektrické energie (pro podniky se zdrojem EE z OZE nebo KVET (mimo uhlí,LTO,TTO).

Vhodní žadatelé: podnikatelé (FO, PO, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt

Úspory energie v SZT

Výzva IV., průběžná

Příjem žádostí: 08.01. 2020 – 30.06.2021 (23:59:59)
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: podnikatelé a veřejný sektor
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dotace 200 mil. Kč 

SMART GRIDS I. - distribuční soustavy

Smart Grids I. (Distribuční sítě), Výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 30.10.2020 – 25.02.2021
Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Aktivity a výdaje:

Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.

Technologie, stroje a zařízení včetně HW a SW; rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení. Projektová dokumentace stavby (max. 5 % rozpočtu), posudek přínosů, inženýrská činnost ve výstavbě (max. 5 % rozpočtu), VRN (max. 5 % rozpočtu).

Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: max. míra podpory 40 %.
Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET


Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) - Výzva III., průběžná

Příjem žádostí: 15.5.2020 - 16.04.2021
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).
Vhodní žadatelé: všichni uživatelé DTM
Míra podpory: Max. 85 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt