EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 10.6.2020

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2020 z 10.6.2020 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Nízkouhlíkové technologie V. Výzva - Úprava bioplynu na biometan 15.7.2020 - 18.12.2020 100 mil. Kč
Vysokorychlostní Internet - Tvorba digitálních tech. map III. Výzva 30.07.2020 - 30.12.2020 1 000 mil. Kč
Proof of Concept IV. Výzva 30.6.2020 - 30.10.2020 200 mil. Kč
Inovační vouchery VI. Výzva 15.7.2020 - 31.12.2022 150 mil. Kč
Potenciál VII. Výzva 4.9.2020 - 23.11.2020 1 000 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny VI. Výzva 11.9.2020 - 21.12.2020 300 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita VI. Výzva 14.9.2020 - 25.11.2020 100 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie VI. Výzva 14.9.2020 - 25.11.2020 50 mil. Kč
Aplikace VIII. Výzva 14.9.2020 - 15.12.2020 2 500 mil. Kč
Obnovitelné zdroje energie VI. Výzva 14.9.2020 - 7.1.2021 500 mil. Kč
Smart girds I.: Distribuční sítě VI. Výzva 15.10.2020 - 25.2.2021 50 mil. Kč
Inovace - inovační projekt VIII. Výzva 15.10.2020 - 29.1.2021 2 500 mil. Kč
Poradenství - Poradenské služby pro MSP II. Výzva 27.10.2020 - 26.2.2021 180 mil. Kč
Partnerství znalostního transferu VII. Výzva 23.11.2020 - 15.3.2021 150 mil. Kč
ICT a sdílené služby - Digitální podnik VI. Výzva 14.12.2020 - 15.3.2021 1 500 mil. Kč
Technologie - Průmysl 4.0 XIII. Výzva 25.1.2021 - 26.4.2021 550 mil. Kč
Technologie pro začínající MP XIV. Výzva 25.1.2020 - 26.4.2021 200 mil. Kč
Vysokorychlostní internet V. Výzva bude upřesněno 500 mil. Kč
Marketing V. Výzva  bude upřesněno  200 mil. Kč
Školící střediska IV. Výzva  bude upřesněno  250 mil. Kč
Nemovitosti VI. Výzva bude upřesněno 1 500 mil. Kč
Úspory energie VI. Výzva bude upřesněno 2 000 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVAČNÍ VOUCHERY


COVID 19 - výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 17.4.2020 (9:00) – 31.12.2020 (23:59)
Alokace výzvy:  50 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory:  50 % - 85 % způsobilých výdajů, pro výši způsobilých výdajů od 58 824,- do 498 823,- Kč míra podpory 85 %, pro výši 500 000,- Kč a více míra podpory 50 %.
Výše podpory: min. 50 000 Kč, max. 999 999 Kč na projekt

PROOF OF CONCEPT

Výzva IV., kolová

Příjem žádostí: 30.06.2020 (8:00) - 30.10.2020 (16:00)
Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu rozpracovaného VaV či nového nápadu s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem bude studie proveditelnosti s cílem prokázání jasné představy o realizaci výzkumného projektu s vysokým inovačním potenciálem.
b) Aktivity směřující k dopracování VaV do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. Jedná se o aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, dopracování prototypu, pilotní projekty apod.
Vhodní žadatelé: MSP
Míra podpory: 45–70 % pro malé a 35–60 % pro střední podniky dle druhu aktivity
Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 5–10 mil. Kč na projekt dle druhu aktivity

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 1. 4. 2020 (9:00) – 10. 9. 2020 (15:59:59)
Alokace výzvy: 150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: posílení transferu znalostí mezi podnikovou a VaV sférou – inovace výrobků a služeb i výrobních procesů, projekt musí být zaměření na zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesů při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, zlepšení podnikových procesů všetně procesu produktové cerfitikace.
Vhodní žadatelé: MSP, partner – znalostní organizace (organizace pro výzkum a šíření znalostí).
Míra podpory: 70 % pro MSP v režimu de minimis, znalostní organizace 70 % + finanční příspěvek MSP ve výši 30 % jeho ZV.
Výše podpory: dotace min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč.

Spolupráce


Spolupráce – Klastry, Výzva VII, kolová

Příjem žádostí: 22.06.2020 (9:00) - 30.09.2020 (15:59)
Alokace výzvy: 180 mil. Kč
Aktivity a výdaje:

a) Kolektivní výzkum – spolupráce s VaV pracovišti formou smluvního výzkumu, nutné předložit min. 3 potenciální uživatele výsledků projektu z řad MSP (u projektů se ZV nad 15 mil. Kč je třeba doložit 5 uživatelů).
b) Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
c) Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkum. prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů, koordinovaný přístup na třetí trhy apod.
d) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking apod

Vhodní žadatelé: MSP, výzkumné organizace
Míra podpory:

Aktivita a) 45/35 % ze ZV pro malé/střední podniky v kategorii experimentální vývoj, 70/60 % ze ZV pro malé/střední podniky v kategorii průmyslový výzkum. Aktivita b), c) a d) 50 % ze ZV bez omezení

Výše podpory: Min. 500 tis. Kč, max. 3–40 mil. Kč na projekt dle druhu klastru

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Výzva VII., kolová

Příjem žádostí: 20.3. 2020 (8:00) – 30.8.2020 (12:00)
Alokace výzvy: 1 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Poskytování služeb inovačním podnikům ve vybraných oblastech, provozování inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
Vhodní žadatelé: MSP, VP, podniky vlastněné až ze 100 % veřejným subjektem
Míra podpory: 50–100 % způsobilých výdajů, dle druhu aktivity a typu příjemce
Výše podpory: Min. 50 tis. Kč, max. 200 mil. Kč dle druhu aktivity

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE


Úspory energie - FVE - Výzva III., kolová

Příjem žádostí: 13. 1. 2020 - 31.8. 2020
Alokace výzvy: 500 mil. Kč (z toho max. 80 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje:
instalace fotovoltaických systémů na střešní konstrukci nebo obvodové zdí s/bez akumulace energie pro vlastní potřebu podniku;
instalace FVE systémů a systému pro akumulaci energie, inženýrská činnost ve výstavbě, inženýrské sítě.
Vhodní žadatelé: podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč na projekt.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie, Výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 2. 9. 2019 – 31.07.2020
Alokace výzvy: 640 mil. Kč
Aktivity a výdaje: výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů – větrné elektrárny, tepelná čerpadla, solární termické systémy, teplo z bioplynek, vyvedení bioplynu do KGJ, KVET z biomasy, výtopna z biomasy, MVE,
modernizace a rekonstrukce staveb, inženýrské sítě, stroje a zařízení.
Vhodní žadatelé: pouze malé a střední podniky.
Míra podpory: dle typu aktivity až 80 % pro malé, 70 % pro střední podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dle typu aktivity.

Úspory energie v SZT

Výzva IV., průběžná

Příjem žádostí: 8. 1. 2020 – 1.3.2021 (13:00)
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: podnikatelé a veřejný sektor
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dotace 200 mil. Kč 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE


Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, Výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 6. 1. 2020 – 31.7. 2020
Alokace výzvy: 150 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: pořízení elektromobilů a (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí.
Míra podpory:
dle typu automobilu, pouze v režimu de minimis
kategorie M1: 30 % malé, 25 % střední a 20 % velké podniky
ostatní kategorie: 40 % malé, 35 % střední a 30 % velké podniky
Výše podpory: dotace min. 250 tis. Kč, max. 200 tis. EUR na projekt.

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie, výzva V, průběžná

Příjem žádostí: 6. 1. 2020 – 31.7. 2020
Alokace výzvy: 50 mil. Kč (z toho max. 40 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje: inovativní projekty na závádění technologií akumulace energie; technologie v rámci akumulace energie včetně software, kabeláže, měření.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí včetně podniků vlastněných veřejným sektorem.
Míra podpory: 80 % pro malé, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky, v režimu de minimis.
Výše podpory: dotace min. 300 tis. Kč, max. 200 tis. EUR na projekt.

 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny, Výzva V., průběžná

Příjem žádostí: 6. 1. 2020 – 31.7. 2020
Alokace výzvy: 500 mil. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje:
inovativní technologie pro získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě, získávání druhotných surovin z použitých výrobků, výroba inovativních výrobků z druhotných surovin;
stroje, zařízení, inženýrské sítě a inženýrská činnost, stavby.
Vhodní žadatelé: podnikatelé všech velikostí včetně podniků vlastněných veřejným sektorem.
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 70 mil. Kč na projekt.

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Výzva IV., kolová

Příjem žádostí: 4.6.2020 - 5.8.2020
Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu. 
Vhodní žadatelé: MSP, VP pouze v případě splnění podmínek Výzvy
Míra podpory: Max. 75 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 0,5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt

Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) - Výzva III., průběžná

Příjem žádostí: 16.5.2020 - 16.10.2020
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).
Vhodní žadatelé: všichni uživatelé DTM
Míra podpory: Max. 85 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt