EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
05.05.2021

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – VÝZVA PRO PODNIKATELE A INOVÁTORY

Pozornost společnosti se v poslední době upřela na koncept cirkulární ekonomiky (CE), kvůli zdánlivě protikladné kombinaci ekonomického zisku s ochranou životního prostředí. CE je definována jako koncept udržitelného rozvoje, který vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností, neboť nachází inspiraci v přírodních ekosystémech založených na funkčních cyklech organických živin. CE tuto představu aplikuje ve světě lidí. Mezi její základní principy patří vnímání odpadu jako suroviny, uzavírání toků materiálů v cyklech, čerpání energie z obnovitelných zdrojů a navrhování produktů a služeb bez negativních dopadů na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.


Cirkulární koncept oponuje dosavadnímu lineárnímu systému, kde jsou suroviny přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. CE se zaměřuje na celý ekonomický cyklus – od těžby primárních surovin, návrh výrobku, zavádění pravidel materiálového ekodesignu, výrobu produktu, spotřebu, obchodní modely, odpadové hospodářství a zpětnou integraci druhotných surovin zpět do výroby. Má významný potenciál přispět ke zvýšení ekonomické, environmentální a surovinové bezpečnosti a soběstačnosti Česka.

V souladu se strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu a Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) a celou řadou legislativních změn týkajících se ekodesignu výrobků, obalů či odpadů, je třeba podpořit intenzivní přechod na principy CE. Tuto potřebu reflektují i očekávané dotační programy 2021+, jejichž první výzvy budou mimo jiné zaměřeny právě na CE a úsporu vody.

Národní plán obnovy financovaný z Nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF), jehož první výzvy jsou očekávány na podzim tohoto roku, bude podporovat mj. investice do posilování recyklační infrastruktury a cirkulárních řešení v podnicích. Těmi jsou myšleny technologie umožňující nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů, dále technologie snižující materiálovou náročnost výroby, ale také zavádění a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění jejich recyklace a opětovného použití.

Na podporu cirkulárního řešení v podnicích budou zaměřeny i výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které kromě podpory zavádění materiálového ekodesignu výrobků rovněž podpoří investice do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (např. z výrobků a materiálů s ukončenou životností, vedlejších produktů, neodpadů, neshodných výrobků aj.) a výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) se bude soustředit jak na oblast prevence vzniku odpadu financováním investic do budování kompostérů či výstavby RE-USE center pro opětovné použití výrobků, tak na oblast materiálového a energetického využití odpadu.

Cílem investic v oblasti cirkulárních řešení je významným způsobem nastartovat rychlejší transformaci průmyslu a podnikání směrem k nízkouhlíkové, cirkulární a digitální ekonomice, což jsou hlavní výzvy současné společnosti. Na tyto výzvy musíme být jako společnost připraveni.

 

Mgr. Marie Navrátilová

15.02.2021

PŘÍPRAVY NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027

I přes to, že programy a projekty „starého“ programového období 2014–2020 budou postupně uzavírány až do roku 2023, probíhají intenzivní přípravy „nového“ programového období 2021–2027. Kdy budou k dispozici dotace z nových programů a jaké budou mít podmínky?


Současný Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) uzavírá své poslední výzvy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že podnikatelé vyčerpají z programu do konce roku 2023 celkem 109 mld. Kč, tedy o 5 mld. Kč více, než je jeho alokace. Toto přečerpání má jít na vrub státního rozpočtu jako určitá podpora podnikatelům v současné době.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje pro nové programové období Dohodu o partnerství, základní národní strategický a koncepční dokument strukturálních a investičních fondů. Do Dohody se promítají cíle EU a její regionální politiky, tedy rozvoj VaV, MSP a dovedností, ekologická témata (energie, voda, odpady, mobilita), rozvoj infrastruktury, podpora zaměstnanosti a vzdělávání. Dohodu by měla na jaře schválit Evropská komise (EK).

Jednotlivá ministerstva jako řídící orgány současně s tím připravují návrhy svých operačních programů. MPO v přípravě pokročilo a již koncem února předpokládá předložení svého nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) EK k předběžným konzultacím. Schválení operačních programů a následné vyhlašování výzev lze očekávat postupně během léta poté, co bude otestován nový informační systém.

Naopak zpoždění nabírá příprava Nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF) se 180 mld. Kč na obnovu ekonomiky po COVID-19 a na zelenou a digitální transformaci. Schválení RRF se posouvá z původního dubna, stejně tak vyhlášení výzev se čeká také až během léta. S ohledem na nutnost vyčerpat RRF do roku 2026 dostane letos RRF přednost ve vyhlašování výzev i čerpání před OP TAK.

Programy OP TAK by měly z části navázat na OP PIK. V létě se dokonce očekávají „přechodové“ výzvy vyhlášené podle pravidel OP PIK, ale financované již z OP TAK – to se bude týkat zejména programů s podporou VaV. Nové programy zaměřené na digitalizaci nebo hospodaření s vodou se na MPO teprve tvoří. Část z alokace OP TAK ve výši 80 mld. Kč bude věnována finančním nástrojům, zejména půjčkám namísto nenávratných dotací. Podpora velkých podniků se v OP TAK omezí na energetiku, u VaV na projekty spolupráce s MSP, u inovací nebo cirkulární ekonomiky dosáhnou na podporu zřejmě pouze podniky do 500 zaměstnanců. Novinkou bude podpora malých regionálních projektů prostřednictvím místních akčních skupin.

Oblast energetiky se bude překrývat s Modernizačním fondem (ModF), který jsme podrobně popsali v minulém článku. U jednotlivých aktivit byly ale nastaveny hranice, např. FVE na střechách bude podporována z OP TAK, FVE na nezemědělské půdě z ModF. ModF již vyhlásil předregistrační výzvy ve třech programech, zájem žadatelů byl enormní a bylo podáno několik tisíc žádostí. Výzva k „plným“ žádostem se očekává letos na jaře.

Výrazné zpoždění pak nabírá Fond spravedlivé transformace (FST), transformační nástroj určený pro uhelné regiony. Příprava je na začátku a program bude otevřen až v roce 2022.

Ing. Dalibor Pituch

23.03.2020

MIMOŘÁDNÁ PODPORA FIREM ZASAŽENÝCH EPIDEMIÍ KORONAVIRU

Přinášíme přehled mimořádných podpor firmám zasažených současnou epidemií koronaviru a souvisejícími problémy. Firmy mohou čerpat podporu na náhrady mzdy při omezení svého provozu, na pořízení technologií nebo materiálu pro výrobu zdravotnických prostředků nebo zavedení rychlých řešení pro boj s epidemií. Aktualizováno: 7.2.2021.


MPSV Antivirus: kompenzace náhrad mezd

MPSV vyhlásilo program ochrany zaměstnanosti. Program kompenzuje prostřednictvím ÚP ČR postiženým firmám mzdové náklady formou příspěvku na vyplácenou náhradu mezd. 

Příjem žádostí: od 6.4.2020.
Alokace výzvy: cca 30 mld. Kč, k 1.2.2021 vyčerpáno cca 28,1 mld. Kč (režim A, B, A+).
Aktivity a výdaje: náhrada hrubé mzdy zaměstnance (včetně zdrav. a soc. pojištění hrazené zaměstnavatelem) za období od 12.3.2020 do 28.2.2021 (režim A, B, A+),
odpuštění soc. pojištění zaměstnavatele s max. 50 zaměstnanci za období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (režim C) - zachování 90 % prac. míst, pokles objemu mezd max. 10 %.
Vhodní žadatelé: podniky.
Míra a výše podpory: A (karanténa resp. omezení provozu): 80 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60 % resp. 100 % prům. mzdy), max. 39 000,- Kč (březen 2020 až únor 2021).
A+ (kompletně uzavřené provozy): 100 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 100 % prům. mzdy), max. 50 000,- Kč (říjen 2020 až únor 2021).
B (hosp. potíže zaměstnavatele - výpadek pracovníků, surovin či poptávky): 60 % náhrady mzdy vč. odvodů (ve výši 60-100 % prům. mzdy), max. 29 000,- Kč (březen až říjen 2020).
C: 24,8 % z hrubé mzdy (červen až srpen 2020).

 

Aktuální informace o rozsáhlých programech podpory přináší např. Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

ČMZRB COVID I: bezúročný úvěr pro podnikatele

Podpůrný nástroj k provoznímu financování firem, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Doba splatnosti je 2 roky s odkladem splátek 1 rok.

Příjem žádostí: od 16.3.2020, pozastaven k 20.3.2020, 8:00 (3 200 žádostí za cca 10 mld. Kč).
Alokace výzvy: 5 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: drobný hmotný a nehmotný majetek,
financování zásob,
provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky.
Míra podpory: 90 % způsobilých výdajů.
Výše úvěru: 500 tis. Kč - 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID II: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a příspěvky na úhradu úroků, doba ručení až 3 roky. Doba splatnosti úvěru je 2 roky s odkladem splátek 1 rok. Do programu zapojeny např. KB, ČSOB, Česká spořitelna, Raiffesseinbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank.

Příjem žádostí: 1. kolo (1,5 + 3,5 mld. Kč) od 2.4.2020 do 3.4.2020 23:59, podáno 5 900 žádostí o úvěry 19 mld. Kč,
Alokace výzvy: 5 mld. Kč = 6 tis. projektů s úvěry cca 20 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ mimo území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

ČMZRB COVID III: záruky pro podnikatele 

Program MPO a ČMZRB poskytující podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank. V programu nabízí úvěry 20 komerčních bank. Záruka musí být sjednána do 31.12.2020, splatnost nejdříve 1.1.2021, ukončení programu 30.6.2024. 

Příjem žádostí: od 18.5.2020 do 31.12.2020 nebo do vyčerpání alokace.
Alokace výzvy: 150 mld. Kč = cca 150 tis. projektů s úvěry cca 500 mld. Kč, k 23.8. podáno 3,5 tis. žádostí o 21,8 mld. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby, předfinancování pohledávek apod.).
Vhodní žadatelé: podniky do 500 zaměstnanců včetně území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 90 % komerčního úvěru, resp. do výše 80 % u podniků nad 250 zaměstnanců..
Výše úvěru: až 50 mil. Kč, jistina max. 200 % ročních mzdových nákladů (superhrubá mzda) a max. 25 % ročního obratu (2019).

 

MPO COVID - Nájemné: podpora uzavřeným provozovnám

Příjem žádostí: od 26.6.2020 do 30.9.2020.
Alokace výzvy: 5 mld. Kč, k 17.8. 10,5 tis. žádostí o 1,5 md. Kč.
Aktivity a výdaje: finanční podpora pro provozovny v nájmu uzavřené v důsledku mimořádných opatření s rozložením nájemného:
pronajímatel povinně poskytne slevu 30 %,
nájemce uhradí 50 % (soukromý pronajímatel), resp. 80 % (veřejný pronajímatel).
Vhodní žadatelé: podniky a OSVČ.
Míra podpory: soukromý pronajímatel: 50 % nájemného před slevou (za období 1.4.-30.6.2020),
veřejný pronajímatel: 80 % nájemného před slevou (dtto).
Výše úvěru: max. 10 mil. Kč.

 

COVID - Ubytování: podpora ubytovacím zařízením

Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje hotelům, motelům, penzionům, kempům a chatovým osadám  částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musely být provozovny na základě vládního usnesení uzavřené. Výzva s 3,3 mld. Kč by podle MMR měla být vyhlášena v září, program aktuálně schválen EK.

 

COVID Lázně: lázeňské vouchery

Evropská komise 11.8. notifikovala dotační program zaměřený na lázeňské vouchery - navýšení celkové částky na 1 mld. Kč = 250 tis. voucherů. Čerpání voucherů pokračuje, dosud uplatněno 30 tis. voucherů = 120 mil. Kč = 180 tis. nocí strávených v lázních.

 

COVID-KULTURA: podpora podnikatelů v kulturní sféře

Program na zmírnění negativních dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR a přispění ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.

Příjem žádostí: od 18.8.2020 do 18.9.2020.
Alokace výzvy: 900 mil. Kč, k 22.8. 13 žádostí o 13,6 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: podpora na marně vynaložené výdaje (vzniklé mezi 1.10.2019 a 17.5.2020) na organizaci kutlurních akcí, které se měly konat od 10.3. do 31.8.2020 a byly přesunuty nebo zrušeny.
Vhodní žadatelé: podnikatelé v oblasti kultury.
Míra podpory: max. 50 %.
Výše podpory: max. 5 mil. Kč.

 

Brownfield fond OP PIK

MPO ve spolupráci s ČMZRB investiční, a.s., připravuje nový finanční nástroj pro malé a střední podniky na Ostravsku. Spuštění podpory se očekává v první polovině příštího roku. Z OP PIK bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro Fond fondů vyčleněno 497 250 000 Kč. 

 

EGAP COVID PLUS: záruky pro exportéry

Program poskytující exportérům záruky za úvěry ve výši 5 mil. Kč až 2 mld. Kč na provozní náklady, pracovní kapitál a inovace výroby. Podnik musí mít min. 250 zaměstnanců, podíl z exportu min. 20 % tržeb (2019), úvěr může být max. 25 % ročních tržeb (2019).

 

ČMZRB COVID Praha: záruky pro podnikatele v Praze

Obdobu COVID II pro podnikatele v Praze připravilo Hlavní město Praha a ČMZRB.

Příjem žádostí: od 21.4.2020 8:00 do 21.4.2020 8:09 (363 žádostí převážně z oboru služeb o úvěry za 1,8 mld. Kč).
Alokace výzvy: 600 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky a OSVČ na území hl. m. Prahy.
Míra podpory: ručení do výše 80 % komerčního úvěru,
až 1 mil. Kč (max 30 %) příspěvek na úhradu úroků (de minimis).
Výše úvěru: až 15 mil. Kč.

 

OP PIK, Technologie COVID-19: nákup strojů a zařízení pro zdravotnické prostředky

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Technologie na nákup strojů a zařízení pro výrobu zdravotnických prostředků. Hodnocení žádostí bude zjednodušené. Realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí. Výzva umožňuje zjednodušený výběr dodavateů.

Příjem žádostí: od 4.5.2020 do 5.6.2020.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč, možnost navýšení alokace.
Aktivity a výdaje: technologická zařízení a vybavení (včetně SW a rozšíření nebo úpravy stávajících linek) na výrobu stanovených zdravotnických a osobních ochranných prostředků pro zpomalení šíření epidemie nebo likvidaci infekčního odpadu,
seznam podporovaných výrobků,
způsobilost výdajů zpětně od 1.2.2020 (u výdajů nad 2 mil. Kč nutnost výběrového řízení)..
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky vč. OSVČ i bez historie, mimo úzení hl. m. Prahy.
Míra podpory: 50 %.
Výše podpory: 250 tis. Kč - 2 mil. Kč (žadatelé bez historie podnikání)
2 mil. Kč - 20 mil. Kč (žadatelé s více jak dvouletou historií podnikání).

 

IT technologie firmám

MPO připravuje program na podporu IT vybavení firem (práce z domova, vzdálená komunikace, IT systémy, telekomunikace, SW a HW, IT řešení včetně zabezpečení, připojení a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

Digitální transformace firem

MPO připravuje program na podporu zavádění moderních digitáílních a IT systémů ve firmách (robotizace, automatizace, umělá inteligence, Průmysl 4.0, snížení administrativní zátěže, řešení efektivnější organizace výroby a služeb). Podrobnosti k programu očekáváme začátkem května.

 

OP PIK, Inovační vouchery COVID-19: expertní služby pro boj s infekcí

MPO vyhlásilo mimořádnou výzvu v programu Inovační vouchery na podporu nákupu služeb od výzkumné sféry (výzkumné organizace nebo akreditované laboratoře).

Příjem žádostí: od 17.4.2020 do 31.12.2020.
Alokace výzvy: 50 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací pro boj s COVID-19,
např. měření, diagnostika, ověřování, návrhy nových systémů, modelování, vývoj SW a HW nebo zařízení, optimalizace procesů nebo výrobků a služeb.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky, max. 3 nenavazující žádosti o podporu na IČ.
Míra podpory: 50 % nebo 85 %.
Výše podpory: 50 tis. Kč - 424 tis. Kč (míra podpory 85 %) v režimu de minimis,
425 tis. Kč - 999 tis. Kč (míra podpory 50 %).

 

Czech Rise Up: rychlé nasazení ne/medicínských řešení

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program podpory rychlého zavedení nových medicínských i jiných řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření a následků krize. Proces hodnocení podaných žádostí má trvat max. 21 dní. Ukončení projektu je nutné do 30.9.2021.

Příjem žádostí: od 2.4.2020.
Alokace výzvy: 200 mil. Kč.
Aktivity a výdaje: A: výroba ochranných a zdravotnických prostředků (nasazení nových řešení do praxe, navýšení kapacity stávajících řešení - materiál, mzdy),
B: využití stávajících technologií pro uvedení nových ne/medicínských řešení (finální dokončení a škálování nových řešení - rychlé nasazení existujících technologií na český trh),
C: vývoj nových ne/medicínských řešení (rychlé nasazení zcela nových řešení),
mzdy vč. odvodů (nezbytný rozsah vč. DPP a DPČ), materiál a energie, nezbytné služby, další náklady.
Vhodní žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti včetně výzkumných organizací.
Míra podpory: A 50 %, B 70 %, C 90 % v režimu de minimis.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 5,2 mil. Kč.

 

Czech Rise Up 2.0: řešení následků krize a příprava na druhou vlnu

Chystaný program cílený na řešení ekonomických a společenských následků krize, případnou druhou vlnu pandemie a podporu strategických technologií. Alokace bude 300 mil. Kč. Získat bude možné dotaci ve výši 75 % nákladů na projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky. Termín vyhlášení zatím není znám.

 

The Country for the Future, Inovace do praxe, 2. soutěž: zavádění procesních a organizačních inovací

MPO vyhlásilo 2.4.2020 program se zaměření na zavádění výrobních postupů nebo organizačních (procesních - např. digitalizace procesů nebo výroby) změn souvisejících s překonáním epidemie koronaviru.

Příjem žádostí: od 3.4.2020 do 15.5.2020 23:59.
Alokace výzvy: 300 mil. Kč.
Aktivity: zavádění inovací napomáhajících boji epidemiemi (inovace postupů = nové výrobní technologie pro zavádění postupů nebo výrobků, organizační inovace = nové metody procesů nebo monitoringu vč. SW účetního, CRM, ERP),
v oboru zdravotnictví i ve všech odvětvích podnikání (snížení rizika šíření),
projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci a pružnou reakci na výjimečné situace.
Výdaje: mzdy vč. odvodů, nástroje a vybavení (odpisy), poradenské a podpůrné služby, smluvní výzkum a know-how, materiál a zásoby, režie.
Vhodní žadatelé: malé a střední podniky i bez historie, max. dva návrhy projektů na subjekt.
Míra podpory: 50 % (inovace postupů a organizační inovace),
až 100 % (další náklady v režimu de minimis.
Výše podpory: max. 25 mil. Kč.

 

TA ČR, ÉTA – 4. veřejná soutěž: řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19

Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž v programu ÉTA, která bude zaměřena na podporu výzkumu, vývoje a inovací, které přispějí ke zmírňování negativních dopadů pandemie a současně nabídnou využití nových příležitostí v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Zahájení fyzické realizace projektu bude možné od 1.7.2020 s max. délkou 24 měsíců.

Příjem žádostí: 30.4. – 15.6.2020.
Alokace výzvy: 100 mil. Kč.
Aktivity: podpora společenskovědního a humanitního výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením na zmírňování dopadů a využívání příležitostí pandemie COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.
Výdaje: osobní náklady včetně stipendií, subdodávky, nepřímé náklady, ostatní přímé náklady.
Vhodní žadatelé: podniky, výzkumné organizace.
Míra podpory: 80 %.
Výše podpory: max. 4 mil. Kč.

 

Další nástroje pomoci

Zachraň práci! - iniciativa Hospodářské komory ČR, sdílení nevyužitých zaměstnanců mezi firmami.

Outplacement Úřadu práce ČR - dotační program pro pomoc osobám ohroženým výpovědí ze zaměstnání, cílem získat v co nejkratším časem novou práci prostřednictvím poradenství, školení neo rekvalifikace.

Hack the Crisis - hackaton platformy Spojujeme Česko, pomoc firmám na realizaci nápadu pomoci v době krize (mentoring, finační pomoc).

05.08.2020

Nové finanční mechanismy EU

Evropská unie přichází hned s několika novými finančními mechanismy, jejichž prostřednictvím se do Česka v příštích letech dostanou finanční prostředky v objemu stovek mld. Kč. Fondy podpoří transformaci uhelných regionů, rekonstrukce energetických systémů, nízkouhlíkové technologie v průmyslu nebo reformy a investice po pandemii COVID-19.


Fond pro spravedlivou transformaci

Ambicí EU a její Zelené dohody je klimatická neutralita do roku 2050. Přechod EU na udržitelnou ekonomiku se vyžádá vysoké investice ve všech odvětvích, odhaduje se až 260 mld. EUR ročně.

Investice podpoří širší Mechanismus spravedlivé transformace. Ten sdruží tři pilíře:

  • grantový Fond pro spravedlivou transformaci jako nový fond kohezní politiky s alokací 7,5 mld. EUR (pro Česko 60 mld. Kč) a dalšími možnými zdroji,
  • privátní investice InvestEU o objemu 75 mld. EUR,
  • podporu veřejných investic půjčkami z Evropské investiční banky o objemu 11,5 mld. EUR.

Projekty budou zaměřeny zejména na transformaci uhelných regionů, v Česku je to Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Tematicky se projekty zaměří na podporu MSP, výzkum, vývoj a inovace, čisté energie, oběhové hospodářství, městskou mobilitu, obnovu lokalit nebo rekvalifikaci. V gesci MŽP vznikne samostatný operační program, zprostředkujícími subjekty budou MPO a MPSV.

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu jsou energetické úspory a rekonstrukce energetických systémů. Fond bude financován z výnosu z dražeb emisních povolenek. Do roku 2030 má být v Česku k dispozici 120 mld. Kč.

Projekty se zaměří jak na výrobu elektřiny, tak na teplárenství a OZE – modernizace, snižování emisí, distribuce nebo nové zdroje (včetně FVE, MVE a VTE). Kromě toho fond podpoří úspory energie, čistou mobilitu, komunitní energetiku nebo veřejné osvětlení.

Inovační fond

Cílem Inovačního fondu je podpora velkých (min. 7,5 mil. EUR) inovativních projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie v průmyslu, dále na OZE, skladování energie, zachycování a ukládání nebo využívání uhlíku.

K dispozici bude 10 mld. EUR, první mld. EUR už v letošní výzvě, která byla vyhlášena v červenci.

Next Generation EU

Evropská komise také přichází s dočasným nástrojem na podporu ekonomik členských států po pandemii COVID-19. Nástroj bude k dispozici pro roky 2021 až 2023. Objem grantů dosáhne 390 mld. EUR, objem půjček pak 360 mld. EUR. Podoba nástroje byla dohodnuta v červenci na Evropské radě.

Hlavní částí je Nástroj pro obnovu a odolnost podporující národní reformní a investiční plány. Pro Česko bude k dispozici 177 mld. Kč grantů a 404 mld. Kč zvýhodněných půjček.

12.03.2020

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE VE FIRMÁCH

Jedním z cílů Evropské unie i České republiky je zvyšovat konkurenceschopnost firem, též prostřednictvím nových výrobků a služeb. Firmy tak mají možnost čerpat nemalé dotace na výzkum a vývoj. Nabídka dotačních programů je široká – a v jistých ohledech i obtížně přehledná.


Nejvýznamnějším zdrojem dotací na průmyslový výzkum a vývoj (VaV) zůstává Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V programovém období 2014–2020 nabízí zavedené dotační programy. Z programu Potenciál obdrží firmy podporu na pořízení či rozšíření své VaV infrastruktury – laboratoří, vývojových dílen nebo zkušebních center. Program Aplikace podporuje samotný výzkum a vývoj – mzdy zaměstnanců, služby nebo materiál.

Dokončení VaV aktivit a prověření tržního potenciálu umožňuje program Proof of Concept. Mikrodotace pro spolupráci firem s VaV institucemi poskytuje program Inovační vouchery. Zavedení vyvinutých výrobků nebo služeb do praxe dotuje program Inovace, a to prostřednictvím nákupu strojů, know-how nebo pořízením staveb.  U všech uvedených programů OP PIK letos jsou nebo ještě budou vyhlášeny výzvy.

Stále větší pozornost podnikatelů na sebe upínají programy Technologické agentury České republiky (TA ČR). Jarní výzva programu Trend bude mít shodné zaměření s programem Aplikace, výhodou však bude realizace projektu až 60 měsíců a zálohové vyplácení dotace na začátku každého kalendářního roku. Do 2. 4. 2020 byla prodloužena výzva Trend – Nováčci určená firmám, které dosud nečerpaly dotace na VaV. Na podzim se očekává program Théta podporující VaV v oblasti energetických technologií. Programy Kappa a Delta 2 pak podporují mezinárodní spolupráci.

Národní program Prostředí pro život poskytuje firmám nebo konsorciím dotace na VaV v oblastech ochrany životního prostředí (sucho, voda, ovzduší, odpady, příroda apod.). Podobně se pak program Doprava 2020+ zaměřuje na VaV v tématech přístupné a udržitelné dopravy, digitalizace apod. Výzvy v obou programech se očekávají už v dubnu.

Novým dotačním zdrojem je podprogram Inovace do praxe, součást národního programu The Country for the Future. V minulé výzvě bylo přes Vánoce podáno jen 16 projektů, také proto, že si s novým programem neuměli žadatelé poradit. Další výzva se očekává na podzim a bude podpořena informační kampaní. Dotace bude max. 50 % a 25 mil. Kč, a to i pro start-upy.

Zajímavé jsou také mezinárodní programy. Program SME Instrument podporuje ve dvou nezávislých fázích studie a následnou realizaci inovací s rizikovým potenciálem. Na vyspělé inovace pak přispívá program Fast Track to Innovation. Dotace na mezinárodní spolupráci firem a VaV organizací poskytuje program Inter-Eureka.

Ing. Dalibor Pituch