EURO FINANCE CONSULTING
 

Novinky a komentáře ze světa evropských dotací

# Aktuální výzvy# OP PIK# OPŽP# Výzkum a vývoj# Inovace# Energie# Malé a střední podniky# Velké podniky# Veřejný sektor# EUFC
05.08.2020

Nové finanční mechanismy EU

Evropská unie přichází hned s několika novými finančními mechanismy, jejichž prostřednictvím se do Česka v příštích letech dostanou finanční prostředky v objemu stovek mld. Kč. Fondy podpoří transformaci uhelných regionů, rekonstrukce energetických systémů, nízkouhlíkové technologie v průmyslu nebo reformy a investice po pandemii COVID-19.


Fond pro spravedlivou transformaci

Ambicí EU a její Zelené dohody je klimatická neutralita do roku 2050. Přechod EU na udržitelnou ekonomiku se vyžádá vysoké investice ve všech odvětvích, odhaduje se až 260 mld. EUR ročně.

Investice podpoří širší Mechanismus spravedlivé transformace. Ten sdruží tři pilíře:

  • grantový Fond pro spravedlivou transformaci jako nový fond kohezní politiky s alokací 7,5 mld. EUR (pro Česko 60 mld. Kč) a dalšími možnými zdroji,
  • privátní investice InvestEU o objemu 75 mld. EUR,
  • podporu veřejných investic půjčkami z Evropské investiční banky o objemu 11,5 mld. EUR.

Projekty budou zaměřeny zejména na transformaci uhelných regionů, v Česku je to Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Tematicky se projekty zaměří na podporu MSP, výzkum, vývoj a inovace, čisté energie, oběhové hospodářství, městskou mobilitu, obnovu lokalit nebo rekvalifikaci. V gesci MŽP vznikne samostatný operační program, zprostředkujícími subjekty budou MPO a MPSV.

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu jsou energetické úspory a rekonstrukce energetických systémů. Fond bude financován z výnosu z dražeb emisních povolenek. Do roku 2030 má být v Česku k dispozici 120 mld. Kč.

Projekty se zaměří jak na výrobu elektřiny, tak na teplárenství a OZE – modernizace, snižování emisí, distribuce nebo nové zdroje (včetně FVE, MVE a VTE). Kromě toho fond podpoří úspory energie, čistou mobilitu, komunitní energetiku nebo veřejné osvětlení.

Inovační fond

Cílem Inovačního fondu je podpora velkých (min. 7,5 mil. EUR) inovativních projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie v průmyslu, dále na OZE, skladování energie, zachycování a ukládání nebo využívání uhlíku.

K dispozici bude 10 mld. EUR, první mld. EUR už v letošní výzvě, která byla vyhlášena v červenci.

Next Generation EU

Evropská komise také přichází s dočasným nástrojem na podporu ekonomik členských států po pandemii COVID-19. Nástroj bude k dispozici pro roky 2021 až 2023. Objem grantů dosáhne 390 mld. EUR, objem půjček pak 360 mld. EUR. Podoba nástroje byla dohodnuta v červenci na Evropské radě.

Hlavní částí je Nástroj pro obnovu a odolnost podporující národní reformní a investiční plány. Pro Česko bude k dispozici 177 mld. Kč grantů a 404 mld. Kč zvýhodněných půjček.

05.02.2020

TŘI KROKY A TŘI MĚSÍCE K DOTACI NA ÚSPORY ENERGIÍ

Ještě tři měsíce – až do konce dubna – bude otevřena V. výzva programu Úspory energie. Ten nabízí dotace od 30 % pro velký až po 50 % pro malý podnik, a to na prakticky jakékoliv opatření, které povede ke snížení spotřeby energií v podnikatelské sféře. Výzva je otevřena od poloviny září a nabízí ještě 5,3 mld. Kč. Jak využít dotační příležitost? Jde to poměrně snadno ve třech základních krocích.


1. Energie v podniku

Vytvořte si přehled všech energií, které spotřebovává váš podnik. Hlavní jsou samozřejmě elektřina, zemní plyn a teplo, nezapomeňte ale ani na uhlí, topné oleje nebo biomasu. Pro základní orientaci je důležitý roční objem spotřeby a nákladů.

Promyslete, které spotřebiče jsou nejvýznamnější z pohledu spotřeby energií – může to být systém vytápění, stroje či jiné výrobní technologie nebo osvětlení. Zmapujte také existující dokumentaci ke strojům nebo stavbám, statistiky spotřeby energií a případně zpracované energetické audity.

2. Energeticky úsporná opatření

Váš podnik má v krátkodobém plánu nebo ve výhledu jistě řadu investic. Nejsou mezi nimi některé, které by mohly vést ke snížení spotřeby energií? Pokud ano, možná na ně budete moci také čerpat dotaci. Získali jsme podporu na nové servery, výrobní stroje nebo prostorovou optimalizaci výroby.

Program Úspory energií konkrétně podporuje opatření na zdrojích nebo rozvodech energie včetně chladu (např. nové hořáky, izolace rozvodů, nové transformátory, systémy regulace apod.), instalaci nových zdrojů včetně změny média nebo kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Oblíbená je výměna za LED osvětlení včetně rozvodů a regulace.

Mezi stavební opatření se řadí zateplení stěn a střech, výměna oken, vrat nebo světlíků a rekonstrukce vzduchotechniky, též včetně rekuperace. V podnicích s vyšší spotřebou energií bývá možnost využít odpadního tepla, například pro přípravu teplé vody nebo sušení. Dotaci je možné získat také na obnovitelné zdroje energie, např. solární termické a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo využití biomasy.

Velká spotřeba energií bývá spojena s výrobními stroji. Vývoj ve strojírenství také směřuje k vyšší energetické efektivitě, dotaci je tak možné v řadě případů získat i na obnovu technologií.

S výběrem vhodných opatření pro dotační projekt vám pomohou naši odborní konzultanti a energetičtí specialisté.

3. Žádost o podporu

Hlavní přílohou žádosti bude energetický posudek – odborný dokument posuzující opatření, jejich ekonomický i environmentální přínos. Zpracování posudku samozřejmě zajistíme. Dále zpracujeme podnikatelský záměr, další přílohy, žádost samotnou a zajistíme její podání.

V žádosti se zavážete k dosažení určité energetické úspory. Na realizaci projektu budete mít čas do března 2023. Během realizace může dojít ke změnám opatření, důležité je samozřejmě dosažení závazné úspory a dotační přijatelnost projektu.

Ing. Dalibor Pituch

10.01.2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO FIRMY V ROCE 2020

Rok 2020 je posledním z rozpočtového období 2014–2020. Mohlo by se zdát, že dotačních příležitostí již tolik nenabídne. Nicméně jenom v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), hlavním dotačním zdroji pro podnikatele, je aktuálně proplaceno jen 22,5 % celkových prostředků a s příjemci je zasmluvněno jen necelých 50 %. Větší polovina je tedy stále k dispozici – a zájmem nejenom MPO bude co nejvíce prostředků rozdat. A to rychle. 


V oblasti dotací na výzkum, vývoj a inovace v lednu dobíhají výzvy v programech Aplikace (samotný VaV) a Inovace (zavedení výsledků VaV). Výzva Potenciálu (infrastruktura VaV) byla ukončena už v prosinci. Vyhlášení ještě jedné výzvy ve všech tří programech s alokacemi po 1 mld. Kč lze očekávat v polovině roku.

Na jaře kromě toho bude soutěžní návrhy přijímat program Trend podobný Aplikacím, avšak s výhodou zálohového proplácení dotací předem, vyšší mírou podpory pro VaV organizace a nižší administrativou. Očekávání jsou rovněž spojena s iniciativou The Country for the Future a jejím programem Inovace do praxe. Podpora se zaměřuje na vývoj a zavádění inovací produktů a postupů. První výzva končí v lednu, druhá přijde během roku.

Zajímavým programem bude i Prostředí pro život a jeho podprogram 2, který podpoří inovace v oblasti životního prostředí. Podobně se pak program Doprava 2020+ zaměří na VaV v oblasti udržitelných forem dopravy nebo program Théta na VaV energetických technologií.

Menší podpora na části inovativních aktivit firem může směřovat z mezinárodního programu SME Instrument nebo českých Proof of Concept a Inovační vouchery. Podnikatelům jsou také k dispozici různé programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti VaV.

Oblíbeným programem zůstávají Úspory energie, které podpoří prakticky jakékoliv opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií v podniku. Poslední výzva bude otevřena do konce dubna. Současně budou podporovány Fotovoltaické elektrárny až do 2 MWe včetně akumulace, Elektromobily, Druhotné suroviny, Odpady a některé typy Obnovitelných zdrojů. I tyto programy jsou aktuálně k dispozici s otevřenými výzvami. Dotace směřují i do sítí pro zásobování teplem.

Rozvoj podnikání je možný prostřednictvím rekonstrukce podnikatelských Nemovitostí, aktuálně v uhelných regionech a v oblasti cestovního ruchu, během roku je plánována ještě jedna výzva. Prostý nákup výrobních Technologií je možný u začínajících podnikatelů (dotace do 1 mil. Kč) nebo v souvislosti s digitalizací výroby. Podporováno je rovněž vzdělávání zaměstnanců.

Přípravy nového rozpočtového období 2021–2027 jsou v plném proudu na evropské i národní úrovni. Systém dotací sice dozná určitých změn, nicméně podpora výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako různých energetických úspor a environmentálních opatření zůstane zachována.

Ať už připravujete jakýkoliv investiční záměr, neváhejte nás kontaktovat. Obvykle je možné zajistit dotační podporu alespoň na jeho část. Náš tým zkušených konzultantů bude připraven i celý letošní rok.

Ing. Dalibor Pituch

23.09.2019

Poslední výzva Úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem žádostí o podporu do poslední 5. výzvy programu Úspory energie. Příjem žádostí probíhá do 30. 4. 2020. Pro žadatele je k dispozici 6 mld. Kč, např. na zateplení objektů, modernizaci zdrojů a rozvodů, využití obnovitelných zdrojů a odpadní energie nebo výměnu výrobních zařízení a osvětlení. Oproti předchozí výzvě dochází k několika úpravám. Které to jsou?


Nově je podporován cestovní ruch včetně ubytovacích služeb, kultury, sportu a stravování. Poprvé lze získat dotační podporu na zateplení ubytovacích zařízení, nové spotřebiče profesionálních kuchyní, modernizaci zdrojů energie včetně např. chlazení apod.

Instalaci fotovoltaického systému (FVE) program dosud limitoval do výkonu 100 kWp, nyní je to až 1 MWp. FVE je možné instalovat pouze jako komplexní projekt, tzn. v kombinaci s jinými podporovanými opatřeními (a to i z předchozích dotačních projektů).

Dotační podpora je stanovena pro velké podniky ve výši 30 %, střední podniky 40 % a malé podniky 50 %. Nově je stejná míra podpory stanovená také pro projektovou přípravu, tj. zajištění energetického posudku, projektové dokumentace a výběrového řízení.

Vámi zamýšlená opatření jsme připraveni zhodnotit a posoudit z hlediska přijatelnosti. Současně doporučíme a prověříme další možné aktivity. Zpracujeme energetický posudek i samotnou žádost o podporu. Postaráme se také o výběrová řízení a o jakoukoliv další administrativu během realizace projektů.

Ing. Jaroslav Neplech

23.07.2019

Druhé pololetí ve znamení další vlny dotací pro podnikatele

Ve zbytku léta a na podzim se podnikatelům naskytne řada nových dotačních příležitostí. Aktuálními tématy jsou především úspory energie, modernizace podnikatelských nemovitostí, výzkum a vývoj nebo obnovitelné zdroje energie.


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již vyhlásilo výzvu v programu Úspory energie. Předmětem podpory je široká škála energeticky úsporných opatření. Žadateli o podporu mohou být malé, střední a velké podniky. Nově jsou mezi podporované sektory zařazeny i ubytování, stravování, kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Příjem žádostí je od 16.9.2019 do 30.4.2020.

MPO vyhlásilo i dvě výzvy v programu Nemovitosti. Výzva „Uhelné regiony“ se týká projektů malých a středních podniků (MSP) na území Karlovarského, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje. Předmětem podpory je rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu (brownfieldu) na podnikatelský objekt. Žádosti bude možné podávat od 16.10.2019 do 16.3.2020. Výzva „Cestovní ruch“ je určena pro MSP na projekt modernizace brownfiledu na zařízení cestovního ruchu na území některé z 57 vymezených obcí. Příjem žádostí bude probíhat až do 31.3.2020.

Vyhlášena je i výzva v programu Technologie, Průmysl 4.0. Podporovány budou výrobní a nevýrobní technologie v MSP a jejich propojení autonomní obousměrnou komunikací (informačním systémem) do výrobního procesu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 23.9.2019 do 16.12.2019.

Koncem července plánuje MPO vyhlásit také výzvu v programu Obnovitelné zdroje energie, která bude členěna podle 7 dílčích aktivit: Větrné elektrárny, Solární kolektory, Teplená čerpadla, Výtopny na biomasu, Malé vodní elektrárny, Biomasa – KVET a Vyvedení tepla z bioplynových stanic. Příjem žádostí bude probíhat od září do konce března příštího roku.

Na září pak MPO připravuje výzvy v prioritní ose 1, zaměřené na zavádění inovací ve firmách (program Inovace), na podporu výzkumu a vývoje (program Aplikace) nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (program Potenciál). Konkrétní termíny vyhlášení výzev budou ještě upřesněny.

Operačním programu Životní prostředí probíhá do konce října příjem žádostí v prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Na září jsou plánovány výzvy v oblasti materiálového a energetického využití odpadů.

Operačním programu Doprava lze podávat žádosti o podporu na rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva – páteřní a doplňková síť dobíjecích stanic (elektromobilita) a vodíkové plnicí stanice. Do konce listopadu běží rovněž výzvy v tematické oblasti zaměřené na vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Očekává se vyhlášení výzev na překladiště a přepravní jednotky kombinované dopravy.

Pomalu se rozjíždí „Norské fondy“. V létě 2019 by měly být postupně vyhlášeny výzvy mj. v tematických oblastech: Kultura (podpora ochrany a obnovy movitého a nemovitého kulturního dědictví), Věda a výzkum (podpora mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska) nebo Životní prostředí (zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech nebo snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu prostředí).

Mgr. Ladislav Kučera